Transferti

Transferti ir gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmēti budžeta līdzekļu pārskaitījumi. Tos var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta — ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.

Transfertus tāpat kā citus budžetu ieņēmumu un izdevumu veidus kodificē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" ietvertajām klasifikācijām.

Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā, izpildē un pārskatu sagatavošanā, lai, veicot budžetu plānu un pārskatu konsolidāciju, izslēgtu savstarpēji veiktos transfertus.

Zemāk pievienota transfertu atbilstības tabula, kurā norādīti atbilstošie izdevumu transfertu un ieņēmumu transfertu kodu pāri. Ar mērķi informatīviem nolūkiem sniegt ilustratīvu ieskatu transfertu plūsmās, zemāk ir pievienotas arī četras shēmas, kur attēlotas biežāk pielietotās transfertu plūsmas.

    Skaidrojošs materiāls par klasifikācijas kodu (EKK) piemērošanu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai veiktajiem maksājumiem projektu īstenotājiem un pēc tam veiktām dažāda veida atmaksām

    1.shēma:  valsts budžeta iestāžu maksājumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenotājiem

    2.shēma: atmaksas, kas tiek ieplānotas gadskārtējā valsts budžeta likumā atmaksu apakšprogrammās

    3.shēma: atmaksas, kas netiek plānotas gadskārtējā valsts budžeta likumā atmaksu apakšprogrammās (atmaksas veiktas pamatojoties uz lēmumu par neatbilstību un par neizlietoto avansu)