Šajā sadaļā Jūs atradīsiet starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) un starptautiskos finanšu pārskatu standartus (IFRS) un ar tiem saistītās interpretācijas (SIC / IFRIC), ko pieņēmusi Eiropas Savienība.

Standartus izstrādā neatkarīga privāta organizācija Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP), kas dibināta 2001.gada aprīlī. Tā atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē.

  • Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS) izstrādā SGSP;
  • Starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) līdz 2000.gadam izstrādāja Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, kas bija SGSP priekštecis;
  • Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja izstrādā  standartu interpretācijas (SFPIK);
  • Starptautisko grāmatvedības standartu interpretācijas komiteja (Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas priekštecis) līdz 2002.gadam izstrādāja standartu interpretācijas (PIK).

Lai standartiem (SFPS/SGS) un to interpretācijām (SFPIK/PIK) (turpmāk – grāmatvedības standarti un to interpretācijas) būtu tiesību aktu spēks, standarti un to interpretācijas ir pieņemtas regulu veidā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 nosaka procedūru, kā SGSP izdotos standartus, to grozījumus un interpretācijas pārņem ES. Savukārt saskaņā ar noteikto procedūru, Eiropas Komisija ir izdevusi regulu (EK) Nr. 1126/2008, kurā tiek pārņemti grāmatvedības standarti un interpretācijas. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad ES pārņem standartu (vai tā grozījumu) vai standarta interpretāciju, tiek grozīta šī Komisijas regula.

Konsolidētajā Komisijas Regulas Nr. 1126/2008 tekstā tiek ņemti vērā visi regulas grozījumi, kas veikti līdz konsolidētā teksta sagatavošanai. Jaunākais konsolidētais teksts ietver regulas grozījumus, kas veikti līdz 2019. gada 14. martam.

 

Jaunākie pārņemtie SFPS, to grozījumi un interpretācijas:

Nosaukums

Piemērojams no

Teksts

Grozījumi 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” 01.01.2020 Teksts
Grozījumi SFPS ietvertajās atsaucēs uz konceptuālajām pamatnostādnēm; Grozījumi SFPS standartos 01.01.2020 Teksts
SFPS standartu ikgadējie uzlabojumi 2015.-2017. gada ciklam 01.01.2019 Teksts
Grozījumi 19. SGS “Plāna grozījumi, samazinājums vai norēķins” 01.01.2019 Teksts
Grozījumi 28. SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” 01.01.2019 Teksts
SFPIK 23. interpretācija “Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem” 01.01.2019 Teksts
SFPIK 22. interpretācija “Darījumi un avansa atlīdzība ārvalstu valūtā” 01.01.2018 Teksts
Grozījumi 9. SFPS “Finanšu instrumenti” 01.01.2019 Teksts
Grozījumi 40. SGS “Ieguldījuma īpašums” 01.01.2018 Teksts
Grozījumi 2. SFPS “Akciju maksājumi” 01.01.2018 Teksts
Grozījumi  1. SFPS (SFPS standartu ikgadējie uzlabojumi 2014.–2016. gada ciklam) 01.01.2018 Teksts
16. SFPS “Noma” 01.01.2019 Teksts
Grozījumi 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”              01.01.2018 Teksts
Grozījumi 4. SFPS “9. SFPS “Finanšu instrumenti” piemērošana kopā ar 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi””      01.01.2018 Teksts
Grozījumi 7. SGS Naudas plūsmu pārskats” - “Informācijas atklāšanas iniciatīva” 01.01.2017 Teksts
Grozījumi 12. SGS “Ienākuma nodokļi” - “Atliktā nodokļa aktīvu atzīšana par nerealizētajiem zaudējumiem” 01.01.2017 Teksts

9. SFPS “Finanšu instrumenti”

 

01.01.2018

Teksts

15. SFPS “ Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”

 

01.01.2018

Teksts