Fiskālās politikas departaments ir sagatavojis analīzi par energoresursu cenu kāpuma ietekmi ierobežojošiem atbalsta pasākumiem, kas ieviesti 2022.gadā, un to ietekmi uz nevienlīdzību[1].

Analizētie pabalsti ir:

1.

elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums[2];

2.

papildus 10 euro elektrības rēķinu apmaksai aizsargātiem lietotājiem [3]

3.

obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājums līdz 7,55 euro par megavatstundu visa 2022. gada laikā[4];

4.

(regresīvs) patērētas dabasgāzes maksas samazinājums[5]

5.

centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājums[6];

6.

obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājums līdz 0 euro par 2022. gada pirmajiem četriem mēnešiem[7]

7.

GMI koeficienta ievešana mājokļa pabalsta aprēķinā[8]

8.

sociālais maksājums 20 euro mēnesī pensijas un invaliditātes pabalsta saņēmējiem[9]

9.

sociālais maksājums 50 euro mēnesī par katru bērnu[10]

Analīzes nolūkos tika izveidots matemātiskais modelis, kas aprēķina koriģēto Džinī koeficientu, koriģēto S80/S20 koeficientu, kopējo labumu, kuru saņem mājsaimniecības jeb valsts kopējo izdevumu summu, kā arī to izdevumu summu, kas nepieciešama koeficientu uzlabošanai par vienu vienību. Koeficienti aprēķināti pabalstiem, to dažādām kombinācijām un ir salīdzināti ar modeļa rezultātiem situācijā, ja nekādi pabalsti nebūtu ieviesti (bāzes scenārijs). Papildus modelēta situācija pirms energoresursu cenu kāpuma (bāzes scenārijs uz 05’2021).

Modelī tika izmantoti nevis “klasiskie”, bet koriģētie Džinī un S80/S20 koeficienti, kas tika aprēķināti balstoties uz atlikušajiem naudas līdzekļiem pēc elektrības un apkures rēķinu samaksas.

Analīzē tika veikta, balstoties uz reprezentatīvās izlases datiem no Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma Latvijā (LV SILC), rezultātus ekstrapolējot uz visu populāciju ar virkni pieņēmumu.

 


[1] Nevienlīdzība tiek novērtēta ar Džinī un S80/S20 koeficientiem:
Džini koeficients - raksturo ienākumu nevienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 100. Džini koeficients ir 0, ja pastāv absolūta ienākumu vienlīdzība (t. i., visiem iedzīvotājiem ir vienādi ienākumi), bet, jo vairāk tas tuvojas 100, jo lielāka ir ienākumu nevienlīdzība.
Kvintiļu attiecības indekss (S80/S20) - attiecība starp ekvivalento rīcībā esošo ienākumu summu, ko saņem 20% valsts iedzīvotāju ar augstākajiem ekvivalentajiem rīcībā esošajiem ienākumiem (augstākā kvintile), pret ekvivalento rīcībā esošo ienākumu summu, ko saņem 20% valsts iedzīvotāju ar zemākajiem ekvivalentajiem rīcībā esošajiem ienākumiem (zemākā kvintile).
[2] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (4.pants)
[3] https://likumi.lv/ta/id/323662-aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-noteikumi  (40. punkts)
[4] https://www.sprk.gov.lv/events/obligata-iepirkuma-un-jaudas-komponentes-no-nakama-gada-bus-zemakas   & https://likumi.lv/ta/id/327976-par-obligata-iepirkuma-un-jaudas-komponentem-no-2022-gada-1-janvara
[5] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (6.pants)
[6] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (7.pants)
[7] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (5.pants)
[8] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (13.pants)
[9] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (10.pants)
[10] https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums  (11.pants)