Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapa

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Padome ikgadējo Ziņojumu iesniedz Saeimā, pievienojot to Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam, savukārt neatbilstības ziņojumu Padome sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iekļaujot ziņojumā rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Abu veidu ziņojumi tiks publiskoti arī Finanšu ministrijas mājas lapā, tāpat publiski pieejami būs visi Padomes lēmumi.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām Padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām, uzaicināt ekspertus un citus speciālistus piedalīties un sniegt viedokli Padomes sēdēs. Tāpat Padomei ir tiesības sniegt Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam ieteikumus jautājumos par ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādi, kā arī sniegt Ministru kabinetam ierosinājumus par nepieciešamajiem grozījumiem ar valsts fiskālo disciplīnu saistītos normatīvajos aktos.

Padome savu darbību uzsāka 2014.gada 1.janvārī. Savukārt Padomes pirmā sēde notika 2014.gada 25.februārī, kuras laikā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts bijušais finanšu ministra ārštata padomnieks publisko finanšu vadības jautājumos Jānis Platais, bet par priekšsēdētāja vietnieku kļuva Rīgas Tehniskās universitātes kanclers Ingars Eriņš. Padomē darbojas arī „Krājaizdevu apvienības” valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis, AS „Swedbank” galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens (Morten Hansen) un Igaunijas bankas viceprezidents Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik).

Fiskālās disciplīnas padomes locekļus Saeima apstiprina amatā uz sešiem gadiem. Ievēlot padomi pirmo reizi, Saeimas deputātu izvirzītie locekļi tika ievēlēti uz trim gadiem, bet Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra izvirzītie locekļi – uz sešiem gadiem.