Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota 2014.gada 1.janvārī ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. 

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanā, šī likuma izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu likuma par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Padome ikgadējo Ziņojumu iesniedz Saeimā, pievienojot to likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru, savukārt neatbilstības ziņojumu Padome sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iekļaujot ziņojumā rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Abu veidu ziņojumi tiek publiskoti arī Finanšu ministrijas mājas lapā, tāpat publiski pieejami visi Padomes lēmumi.

Plašāka informācija Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā