Simtgades stipendija

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau piekto gadu īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. 

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestāžu izlaiduma klašu skolēni varēs saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes, kuras 2021./2022. mācību gadā absolvē vairāk nekā 100 vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, stipendijas saņemšanai varēs izvirzīt divus pretendentus.

 

Nolikums “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”

 1. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 2021./2022.mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
 2. Stipendijas piešķiršanai katra izglītības iestāde izvirza vienu kārtējā mācību gada absolventu (turpmāk – pretendents). Ja izglītības iestādi 2021./2022.mācību gadā absolvē vairāk nekā simts vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, izglītības iestāde stipendijas piešķiršanai izvirza divus pretendentus. Izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaitu norāda pieteikuma anketā (1.pielikums).
 3. Pretendentu izvirza izglītības iestādes pedagoģiskā padome, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi vai profesionālās izglītības iestādes konventu. Pieteikumu apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
 4. Pretendenta pieteikumu izglītības iestāde iesniedz līdz 2022.gada 20.maijam par 2021./2022.mācību gada pretendentu.
 5. Pretendenta pieteikumu iesniedz:
  1. nosūtot parakstītu ar drošu elektronisku parakstu Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentam uz e-pasta adresi: stipendija@fm.gov.lv;
  2. vai nosūtot pa pastu uz adresi: Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.
 6. Pretendenta pieteikumu veido pieteikuma anketa (1.pielikums) un informācija par pretendentu (2.pielikums), kura netiek izpausta trešajām pusēm.
 7. Pieteikuma anketā (1.pielikums) iekļauj šādu informāciju:
  1. izglītības iestādes dibinātājs/pašvaldība;
  2. izglītības iestādes nosaukums;
  3. vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaits izglītības iestādē 2021./2022. mācību gadā
  4. pretendenta (stipendijas saņēmēja) vārds un uzvārds;
  5. izglītības iestādes absolvēšanas gads;
  6. atbilstību kritērijiem:
   1. pamatkritērijs – mācību sasniegumi (izglītības iestādes absolvēšanas mācību gada vidējā atzīme),
   2. piedalīšanās un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās),
   3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, sasniegumi reģionālajā, valsts vai starptautiskajā konkursā,
   4. sabiedriskā aktivitāte (pilsoniskā līdzdalība, darbība skolēnu/audzēkņu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, brīvprātīgajā darbā u.c.),
   5. mākslinieciskā pašdarbība (vismaz divus gadus iesaistīšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, pulciņā u.c.),
   6. sports (sasniegumi novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās pasākumos),
   7. radošā darbība (projektu izstrāde u.c.),
   8. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā,
   9. profesionālā meistarība profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos u.c.),
   10. cits nozīmīgs kritērijs pēc izglītības iestādes ieskata;
  7. pretendenta raksturojums stipendijas piešķiršanas pamatojumam (apjoms – 600 līdz 650 vārdi,  ne vairāk kā 3 fotogrāfijas, noformējums – Times New Roman burti, burtu izmērs – 14, intervāls – 1,5).
 8. Pretendenta kontaktinformācijā (2.pielikums) norāda:
  1. izglītības iestādes nosaukumu;
  2. pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
  3. bankas nosaukumu un konta numuru (ja konta īpašnieks ir vecāks vai aizbildnis, jānorāda arī šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un statuss (māte, tēvs, aizbildnis u.tml.)).
 9. Pretendentu sarakstu apstiprinās kārtējā Latvijas Simtgades stipendijas piešķiršanas darba grupas, kas darbojas saskaņā ar finanšu ministra 03.03.2022. rīkojumu Nr.114, sanāksmē.
 10.  Darba grupa sarakstu apstiprina divu nedēļu laikā pēc pieteikumu termiņa beigām.
 11.  Par piešķirto stipendiju attiecīgā izglītības iestāde tiks informēta līdz 2022. gada 30. jūnijam.
 12. Vienreizējās stipendijas apmērs ir 500 EUR (pieci simti euro).
 13. Stipendijas tiek izmaksātas, pārskaitot finansējumu uz 2.pielikumā norādīto pretendenta bankas kontu.
 14. Stipendija pretendentiem (2021./2022.mācību gada absolventiem) tiek izmaksāta līdz 2022. gada 31. jūlijam.
 15.  Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu var paziņot un pasniegt izglītības iestādē publiskā svinīgā pasākumā.
 16.  Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2021. gada 24. februāra Nolikumu Nr.1.1-5/12/4 “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”.