Simtgades stipendija

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau ceturto gadu īsteno unikālu projektu – stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. 

Trīs gadu laikā stipendiju 500 eiro apmērā saņēmuši jau vairāk nekā tūkstotis vidējo mācību iestāžu absolventu. 

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns varēs saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

 

Nolikums “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”

 1. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 2020./2021.mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
 2. Stipendijas piešķiršanai katra izglītības iestāde izvirza vienu kārtējā mācību gada absolventu (turpmāk – pretendents).
 3. Pretendentu izvirza izglītības iestādes pedagoģiskā padome, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi vai profesionālās izglītības iestādes konventu. Pieteikumu apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
 4. Pretendenta pieteikumu izglītības iestāde iesniedz līdz 2021.gada 21.maijam par 2020./2021.mācību gada pretendentu.
 5. Pretendenta pieteikumu iesniedz:
  1. nosūtot parakstītu ar drošu elektronisku parakstu Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentam uz e-pasta adresi: stipendija@fm.gov.lv;
  2. vai nosūtot pa pastu uz adresi: Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.
 6. Pretendenta pieteikumu veido pieteikuma anketa (1.pielikums) un informācija par pretendentu (2.pielikums), kura netiek izpausta trešajām pusēm.
 7. Pieteikuma anketā (1.pielikums) iekļauj šādu informāciju:
  1. izglītības iestādes dibinātājs/pašvaldība;
  2. izglītības iestādes nosaukums;
  3. pretendenta (stipendijas saņēmēja) vārds un uzvārds;
  4. izglītības iestādes absolvēšanas gads;
  5. atbilstību kritērijiem:
   1. pamatkritērijs – mācību sasniegumi (izglītības iestādes absolvēšanas mācību gada vidējā atzīme),
   2. piedalīšanās un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās),
   3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, sasniegumi reģionālajā, valsts vai starptautiskajā konkursā,
   4. sabiedriskā aktivitāte (darbība skolēnu/audzēkņu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, brīvprātīgajā darbā u.c.),
   5. mākslinieciskā pašdarbība (vismaz divus gadus iesaistīšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, pulciņā u.c.),
   6. sports (sasniegumi novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās pasākumos),
   7. radošā darbība (projektu izstrāde u.c.),
   8. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā,
   9. profesionālā meistarība profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos u.c.),
   10. cits nozīmīgs kritērijs pēc izglītības iestādes ieskata;
  6. pretendenta raksturojums stipendijas piešķiršanas pamatojumam (apjoms – 600 līdz 650 vārdi,  ne vairāk kā 3 fotogrāfijas, noformējums – Times New Roman burti, burtu izmērs – 14, intervāls – 1,5).
 8. Pretendenta kontaktinformācijā (2.pielikums) norāda:
  1. izglītības iestādes nosaukumu;
  2. pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
  3. bankas nosaukumu un konta numuru (ja konta īpašnieks ir vecāks vai aizbildnis, jānorāda arī šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un statuss (māte, tēvs, aizbildnis u.tml.)).
 9. Pretendentu sarakstu apstiprinās kārtējā Latvijas Simtgades stipendijas piešķiršanas darba grupas, kas darbojas saskaņā ar finanšu ministra 19.02.2021. rīkojumu Nr.97, sanāksmē.
 10.  Darba grupa sarakstu apstiprina divu nedēļu laikā pēc pieteikumu termiņa beigām.
 11.  Par piešķirto stipendiju attiecīgā izglītības iestāde tiks informēta līdz 2021. gada 30. jūnijam.
 12. Vienreizējās stipendijas apmērs ir 500 EUR (pieci simti euro).
 13. Stipendijas tiek izmaksātas, pārskaitot finansējumu uz 2.pielikumā norādīto pretendenta bankas kontu.
 14. Stipendija pretendentiem tiek izmaksāta līdz 2021. gada 31. jūlijam (2020./2021.mācību gada absolventiem).
 15.  Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu var paziņot un pasniegt izglītības iestādē publiskā svinīgā pasākumā.
 16.  Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2020. gada 17. aprīļa Nolikumu Nr.1.1-5/12/14 “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”.