Simtgades stipendija

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. 

Pieteikšanās 2023./2024. mācību gada Simtgades stipendijai ir noslēgusies. Simtgades stipendijas projekts turpināsies arī 2024./2025. mācību gadā.

Saskaņā ar nolikumu stipendiju līdz 2024. gada 31. jūlijam saņems 361 Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolvents.


Apliecinājumus varēs saņemt, sākot no 19. jūnija plkst.13.00 Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā).

Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.30-12.30; 13.00-17.00, piektdienās plkst. 8.30-12.30; 13.00-16.00.


 

Nolikums “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”

 1. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 2023./2024.mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
 2. Stipendijas piešķiršanai katra izglītības iestāde izvirza vienu kārtējā mācību gada absolventu (turpmāk – pretendents). Ja izglītības iestādi 2023./2024.mācību gadā absolvē vairāk nekā 50 (piecdesmit) vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, izglītības iestāde stipendijas piešķiršanai izvirza divus pretendentus. Izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaitu norāda pieteikuma anketā (1.pielikums).
 3. Pretendentu izvirza izglītības iestādes pedagoģiskā padome, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi vai profesionālās izglītības iestādes konventu. Pieteikumu apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
 4. Pretendenta pieteikumu izglītības iestāde iesniedz līdz 2024.gada 17.maijam par 2023./2024.mācību gada pretendentu.
 5. Pretendenta pieteikumu iesniedz:
  1. nosūtot parakstītu ar drošu elektronisku parakstu Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentam uz e-pasta adresi: stipendija@fm.gov.lv;
  2. vai nosūtot pa pastu uz adresi: Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.
 6. Pretendenta pieteikumu veido pieteikuma anketa, kas ietver informāciju par pretendentu (1.pielikums), kura netiek izpausta trešajām pusēm.
 7. Pieteikuma anketā (1.pielikums) iekļaujama šāda informācija:
  1. izglītības iestādes dibinātājs/pašvaldība;
  2. izglītības iestādes nosaukums;
  3. vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaits izglītības iestādē 2023./2024. mācību gadā
  4. pretendenta (stipendijas saņēmēja) vārds un uzvārds;
  5. personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  6. bankas nosaukums un konta numurs (ja konta īpašnieks ir vecāks vai aizbildnis, jānorāda arī šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un statuss (māte, tēvs, aizbildnis u.tml.)).
  7. izglītības iestādes absolvēšanas gads;
  8. atbilstība kritērijiem:
   1. pamatkritērijs – mācību sasniegumi (izglītības iestādes absolvēšanas mācību gada vidējā atzīme),
   2. piedalīšanās un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās),
   3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, sasniegumi reģionālajā, valsts vai starptautiskajā konkursā,
   4. sabiedriskā aktivitāte (pilsoniskā līdzdalība, darbība skolēnu/audzēkņu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, brīvprātīgajā darbā u.c.),
   5. mākslinieciskā pašdarbība (vismaz divus gadus iesaistīšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, pulciņā u.c.),
   6. sports (sasniegumi novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās pasākumos),
   7. radošā darbība (projektu izstrāde u.c.),
   8. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā,
   9. profesionālā meistarība profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos u.c.),
   10. cits nozīmīgs kritērijs pēc izglītības iestādes ieskata;
  9. pretendenta raksturojums stipendijas piešķiršanas pamatojumam (apjoms – 600 līdz 650 vārdi,  ne vairāk kā 3 fotogrāfijas, noformējums – Times New Roman burti, burtu izmērs – 14, intervāls – 1,5).
 8. Pretendentu sarakstu apstiprinās kārtējā Latvijas Simtgades stipendijas piešķiršanas darba grupas, kas darbojas saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu, sanāksmē.
 9.  Darba grupa sarakstu apstiprina divu nedēļu laikā pēc pieteikumu termiņa beigām.
 10.  Par piešķirto stipendiju attiecīgā izglītības iestāde tiks informēta līdz 2024. gada 30. jūnijam.
 11. Vienreizējās stipendijas apmērs ir 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro).
 12. Stipendijas tiek izmaksātas, pārskaitot finansējumu uz 1.pielikumā norādīto pretendenta bankas kontu.
 13. Stipendija pretendentiem (2023./2024.mācību gada absolventiem) tiek izmaksāta līdz 2024. gada 31. jūlijam.
 14.  Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu var paziņot un pasniegt izglītības iestādē publiskā svinīgā pasākumā.
 15.  Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2023. gada 21. aprīļa Nolikumu Nr.1.1-5/12/12 “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”.