Simtgades stipendija

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau sesto gadu īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. 

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestāžu izlaiduma klašu skolēni varēs saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes, kuras 2021./2022. mācību gadā absolvē vairāk nekā 100 vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, stipendijas saņemšanai varēs izvirzīt divus pretendentus.

 

Par Latvijas Simtgades stipendijai izvirzīto pretendentu apstiprināšanu 2022./2023. mācību gadā

Saskaņā ar Simtgades stipendijas nolikumu ar Finanšu ministrijas 2023. gada 28. februāra rīkojumu Nr.51 “Par darba grupu” izveidotā darba grupa šā gada 9. jūnijā apstiprināja 290 Latvijas Simtgades stipendijas saņēmējus no Latvijas vidējās izglītības iestādēm. Valsts kase veiks stipendiju izmaksu 292 Latvijas Simtgades stipendijas saņēmējiem uz skolu pieteikumos norādītajiem absolventu (vai atsevišķos gadījumos vecāku vai aizbildņu) banku kontiem līdz šā gada 31. jūlijam. Stipendijas apmērs vienam saņēmējam ir 650 eiro.

Projektu – stipendiju atbalsta programmu – īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā.

Pateicamies tām skolām, kas saskaņā ar stipendijas piešķiršanas nolikumu “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem” izvirzīja 2022./2023. mācību gada absolventus, kuri saņems šo atbalstu par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Katram stipendijas saņēmējam tiek sagatavots Apliecinājums, ko izglītības iestāde var pasniegt publiskā svinīgā pasākumā. Apliecinājumus varēs saņemt, sākot no 14. jūnija Valsts izglītības satura centrā (Strūgu ielā 4, Rīgā) pirmdienās plkst.9.00-17.00, trešdienās un piektdienās plkst.9.00-12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni 25997250.

Pateicamies visām izglītības iestādēm par sadarbību, īstenojot šo projektu. Informējam, ka Simtgades stipendijas projekts turpināsies arī 2023./2024. mācību gadā.

 

 

Nolikums “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”

 1. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 2022./2023.mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
 2. Stipendijas piešķiršanai katra izglītības iestāde izvirza vienu kārtējā mācību gada absolventu (turpmāk – pretendents). Ja izglītības iestādi 2022./2023.mācību gadā absolvē vairāk nekā simts vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, izglītības iestāde stipendijas piešķiršanai izvirza divus pretendentus. Izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaitu norāda pieteikuma anketā (1.pielikums).
 3. Pretendentu izvirza izglītības iestādes pedagoģiskā padome, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi vai profesionālās izglītības iestādes konventu. Pieteikumu apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
 4. Pretendenta pieteikumu izglītības iestāde iesniedz līdz 2023.gada 26.maijam par 2022./2023.mācību gada pretendentu.
 5. Pretendenta pieteikumu iesniedz:
  1. nosūtot parakstītu ar drošu elektronisku parakstu Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentam uz e-pasta adresi: stipendija@fm.gov.lv;
  2. vai nosūtot pa pastu uz adresi: Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.
 6. Pretendenta pieteikumu veido pieteikuma anketa, kas ietver informāciju par pretendentu (1.pielikums), kura netiek izpausta trešajām pusēm.
 7. Pieteikuma anketā (1.pielikums) iekļaujama šāda informācija:
  1. izglītības iestādes dibinātājs/pašvaldība;
  2. izglītības iestādes nosaukums;
  3. vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības absolventu skaits izglītības iestādē 2022./2023. mācību gadā
  4. pretendenta (stipendijas saņēmēja) vārds un uzvārds;
  5. personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  6. bankas nosaukums un konta numurs (ja konta īpašnieks ir vecāks vai aizbildnis, jānorāda arī šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un statuss (māte, tēvs, aizbildnis u.tml.)).
  7. izglītības iestādes absolvēšanas gads;
  8. atbilstība kritērijiem:
   1. pamatkritērijs – mācību sasniegumi (izglītības iestādes absolvēšanas mācību gada vidējā atzīme),
   2. piedalīšanās un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās),
   3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, sasniegumi reģionālajā, valsts vai starptautiskajā konkursā,
   4. sabiedriskā aktivitāte (pilsoniskā līdzdalība, darbība skolēnu/audzēkņu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, brīvprātīgajā darbā u.c.),
   5. mākslinieciskā pašdarbība (vismaz divus gadus iesaistīšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, pulciņā u.c.),
   6. sports (sasniegumi novada/republikas pilsētas, reģionālajās, valsts, starptautiskajās pasākumos),
   7. radošā darbība (projektu izstrāde u.c.),
   8. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā,
   9. profesionālā meistarība profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos u.c.),
   10. cits nozīmīgs kritērijs pēc izglītības iestādes ieskata;
  9. pretendenta raksturojums stipendijas piešķiršanas pamatojumam (apjoms – 600 līdz 650 vārdi,  ne vairāk kā 3 fotogrāfijas, noformējums – Times New Roman burti, burtu izmērs – 14, intervāls – 1,5).
 8. Pretendentu sarakstu apstiprinās kārtējā Latvijas Simtgades stipendijas piešķiršanas darba grupas, kas darbojas saskaņā ar finanšu ministra 03.03.2022. rīkojumu Nr.114, sanāksmē.
 9.  Darba grupa sarakstu apstiprina divu nedēļu laikā pēc pieteikumu termiņa beigām.
 10.  Par piešķirto stipendiju attiecīgā izglītības iestāde tiks informēta līdz 2023. gada 30. jūnijam.
 11. Vienreizējās stipendijas apmērs ir ne mazāks kā 500 EUR (pieci simti euro). Ņemot vērā valsts budžetā piešķirto finansējumu, precīzs vienas stipendijas apmērs tiks noteikts pēc visu pieteikumu saņemšanas un pirms to apstiprināšanas.
 12. Stipendijas tiek izmaksātas, pārskaitot finansējumu uz 1.pielikumā norādīto pretendenta bankas kontu.
 13. Stipendija pretendentiem (2022./2023.mācību gada absolventiem) tiek izmaksāta līdz 2023. gada 31. jūlijam.
 14.  Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu var paziņot un pasniegt izglītības iestādē publiskā svinīgā pasākumā.
 15.  Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2022. gada 28. marta Nolikumu Nr.1.1-5/12/7 “Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem”.