Valsts politika grāmatvedības jomā

Finanšu ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku grāmatvedības jomā, kas ietver konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus un prakses, ko uzņēmums lieto, sagatavojot finanšu pārskatu.

 Likums “Par grāmatvedību” ir “jumta likums” un tas attiecas uz:

 •          komersantiem,
 •          kooperatīvajām sabiedrībām,
 •          ārvalstu komersantu filiālēm,
 •          nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām,
 •          biedrībām un nodibinājumiem,
 •          politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām,
 •          reliģiskajām organizācijām,
 •          arodbiedrībām,
 •          iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem,
 •          valsts vai pašvaldību aģentūrām,
 •          citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk — uzņēmums).

Likums “Par grāmatvedību” noteic grāmatvedības kārtošanas prasības un pienākumu uzņēmumiem kārtot grāmatvedību, nodrošinot gada pārskata vai citu pārskatu sagatavošanu, kā arī citu grāmatvedības uzdevumu izpildei nepieciešamo grāmatvedības informāciju par saimnieciskajiem darījumiem. Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina saimnieciskā darījuma esamību. Ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi savlaicīgi, nodrošinot, ka tie ir pilnīgi, precīzi un sistemātiski sakārtoti. Grāmatvedības reģistros nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs un mērītāji atšķiras no attaisnojuma dokumenta.

2022.gada 1.janvārī stājās spēkā Grāmatvedības likums, kas aizstāj likumu "Par grāmatvedību". Jaunais Grāmatvedības likums ir izstrādāts, lai pilnveidotu grāmatvedības regulējumu un nodrošinātu tā atbilstību šodienas juridiskajai tehnikai un elektroniskajām iespējām.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības var sagatavot gada pārskatu, ievērojot šā likuma noteikumus, arī tad, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro.