Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” izstrādes procesā”

6.pielikums “Kopsavilkums par degvielas izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”

7.pielikums “Kopsavilkums par apkures izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”

 

MK 18.08.2016.

Ministru kabineta lēmums

MK 16.08.2016.

1.pielikums Finanšu ministres vadītās koalīcijas partiju pārstāvju darba grupas budžeta sagatavošanai ministrijām atbalstītais papildu finansējums

2.pielikums Finanšu ministres vadītās koalīcijas partiju pārstāvju darba grupas budžeta sagatavošanai atbalstītie neatkarīgo institūciju iesniegtie finansējuma pieprasījumi

Ministru kabineta lēmums

MK 09.08.2016.

Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam

1.pielikums “Prioritārā secībā sakārtotas ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vidējam termiņam”

2.pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtās JPI (tai skaitā starpnozaru), kurām tiek noteikta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vidējam termiņam”

3.pielikums “Pārresoru koordinācijas centra vērtējums par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem”

4.pielikums “Pārresoru koordinācijas centra vērtējums par starpnozaru jaunajām politikas iniciatīvām, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem”

5.pielikums “Ministriju iesniegtās JPI - administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, vidējam termiņam”

6.pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtās JPI - administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, vidējam termiņam”

7.pielikums “Ministriju iesniegtās vērtēšanai nepakļautās JPI, kurām noteikta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem”

8.pielikums “Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 17.punkta izpildi”

Ministru kabineta lēmums

Prezentācija “Gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2017.-2019.gadam” (likumprojekta izskatīšana Ministru kabinetā)

6.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  

7.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

8.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”  

9.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  

10.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”   

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

2. Fiskālais apskats
2.1. Valsts konsolidētais kopbudžets un vispārējās valdības budžeta bilance
2.2. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

2.3. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība  

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi   

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi  

5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, euro
5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.3. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro
5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās,euro
5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro  

 

6.1. Valsts parāda saistības 2016. gadā
6.2. Plānotie aizņemšanās pasākumi 2017.-2019.gadā
6.3. Centrālās valdības parāda procentu izdevumi 2017.-2019.gadā
6.4. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.5. Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
6.6. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana  

Plakāts
Plakāts

Citas ministrijas infografikas pieejamas šeit.

Kur paliek mana nauda?

Es – nodokļu maksātājs. Kur paliek mana nodokļos nomaksātā nauda? Kas to izmanto? Ja padomā – es pats! Faktiski es par nodokļos nomaksāto naudu pērku no valsts pakalpojumus – sociālo apdrošināšanu (pabalsti, pensijas), veselības aprūpi, izglītību, policiju, ceļu remontus utt. Faktiski tas, ka esmu samaksājis nodokļus, nozīmē to, ka maniem vecākiem ir no kā maksāt pensiju, manam bērnam ir skola un tajā strādā skolotājs, uz stūra ir policists, kas rūpējas, lai es būtu drošībā, es varu ārstēties pie ģimenes ārsta un slimnīcā, man ir ceļš, pa kuru varu braukt. Tādēļ valsts pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik naudas ir valsts rīcībā, cik naudas nodokļos esmu nomaksājis es, tu, mēs visi Latvijas iedzīvotāji.

Klipi un filmiņas par nodokļiem un to, kur paliek mana nauda