Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” izstrādes procesā”

 3.pielikums “Aprēķinātās un samaksātās summas pa ārstniecības iestādēm par magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas izmeklējumiem”

Ministru kabineta lēmums

6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"  

9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  

10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

 • Valsts budžeta likuma paskaidrojumi

Vāks

  • 1.1. Ārējā ekonomiskā vide
  • 1.2. Latvijas tautsaimniecības attīastība
  • 1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
  • 1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
  • 1.5. Jūtīguma analīze
  • 1.6. Makroekonomisko prognožu izvērtējums un salīdzinājums ar EK prognozēm
  • 2.1. Fiskālā politika un vidēja termiņa budžeta mērķi
  • 2.2. Vispārējās valdības budžeta struktūra
  • 2.3. Vispārējās valdības budžeta bilance
  • 2.4. Diskrecionāro politikas lēmumu ietekme uz publisko finanšu ilgtermiņa stabilitāti
  • 2.5. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm
  • 2.7. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm.
  • 3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
  • 3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
  • 3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
  • 3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
  • 4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
  • 4.2. VID administrēto kopbudžeta maksājumu parādi
  • 5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
  • 5.1.1. Budžeta plānošanas un politikas saistība
  • 5.1.2.Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu plānošana valsts budžetā
  • 5.1.3. Ministriju un vitu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo izdevumu aprēķināšanas kārtība
  • 6.1. Valsts parāda vadības pamatprincipi un mērķi
  • 6.2. Valsts parāda attīstības tendences
  • 6.3. Valsts parāda attīstības tendences 2019.-2021.gadā
  • 6.4. Valsts galvojumu saistības
  • 6.5. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
  • 6.6. Valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību dzēšana