Saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) starptautiskajiem standartiem[1], valstij ir jāapzinās, jānovērtē un jāizprot savi nacionālie NILLTF riski un, balstoties uz šo novērtējumu, jāpiemēro uz risku balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka darbības, kas vērstas uz NILLTF risku novēršanu vai samazināšanu, ir samērojamas ar identificēto risku nozīmīgumu.

NILLTF risku apzināšana, novērtēšana un izpratne ir pamats efektīvai identificēto risku samazināšanas sistēmas veidošanai un attīstībai, ko var panākt ar atbilstošu politisku lēmumu pieņemšanu un iedzīvināšanu attiecīgajās jomās, un vienlaikus arī privātajā sektorā ieviešot un īstenojot atbilstošas iekšējās kontroles procedūras.

Latvija ir veikusi nozīmīgus pasākumus, lai ieviestu un nodrošinātu starptautiskajiem standartiem atbilstošu NILLTFN tiesisko un institucionālo ietvaru. Lai sniegtu institūcijām, kuras ir iesaistītas NILLTFN un apkarošanā, kā arī sabiedrībai noderīgu informāciju par identificētajiem NILLTF riskiem un NILLTFN sistēmas nepilnībām, tiek veikts nacionālais NILLTF risku novērtējums. Šāds novērtējums, pamatojoties uz identificētajiem riskiem, ļauj paaugstināt resursu efektivitāti identificēto risku mazināšanai un novēršanai, kā arī pilnveido iesaistīto institūciju un sabiedrības izpratni par NILLTF risku apdraudējumiem un negatīvajām sekām.

Otrais nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums (turpmāk – NRA) sagatavots saskaņā ar metodoloģiju, kas risku novērtēšanai satur deviņus atsevišķus savstarpēji saistītus moduļus – nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (turpmāk – NILL) draudu novērtējums, nacionālais NILL ievainojamības novērtējums, banku sektora, vērtspapīru sektora, apdrošināšanas sektora, citu finanšu iestāžu, nefinanšu sektora ievainojamības novērtējums, terorisma finansēšanas risku novērtējums un finanšu pakalpojumu pieejamības risku novērtējums. NRA sniedz informāciju par situāciju NILLTF apkarošanas jomās, izmantojot statistikas datus par laika periodu no 2013.gada līdz 2016.gadam, kā arī informāciju par identificētajiem riskiem un nepieciešamo rīcību identificēto risku ierobežošanai.

Saskaņā ar NRA NILL legalizācijas draudu līmenis novērtēts kā vidēji augsts un terorisma finansēšanas draudu līmenis kā zems.

[1] Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijas (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation)

attēlsattēls