Finanšu ministrija ir atbildīga par valsts politikas veidošanu publisko iepirkumu jomā un sadarbībā ar tās pārraudzībā esošo iestādi “Iepirkumu uzraudzības birojs” veic minētās politikas īstenošanu.

Publisko iepirkumu politikas mērķis ir nodrošināt pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļu izmantošanu, ievērojot tādu principus kā pārredzamība, efektivitāte, tirgus dalībnieku godīga konkurence un vienlīdzīga attieksme pret tiem, tādējādi samazinot iespējamos krāpšanas un korupcijas riskus.

Izstrādājot normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā, Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, tādejādi panākot dalībvalstu tiesību normu saskaņošanu attiecībā uz publisko iepirkumu sistēmu, kā arī veicinātu pārrobežu tirdzniecības iespēju.