Pārskatu par sniegto komercdarbības atbalstu sagatavošana ir ļoti svarīga ne tikai starptautisko prasību izpildei (lai parādītu, ka pastāvošā komercdarbības atbalsta politika neizkropļo konkurenci), bet arī katras ES dalībvalsts iekšējām vajadzībām - komercdarbības atbalsta politikas efektivitātes izvērtēšanai, kā arī konkurences traucējumu novēršanai vietējā tirgū.

Saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr.659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93.panta piemērošanai, 6.panta pirmajā daļā noteikto  katrai ES dalībvalstij līdz tekošā gada 30.jūnijam Eiropas Komisijā ir jāiesniedz [nosūtot elektroniskā veidā] ikgadējs pārskats par visiem iepriekšējā kalendārajā gadā valstī esošajiem atbalsta pasākumiem. Informācija tiek iesniegta, aizpildot minētās Padomes Regulas pielikumā IIIA  esošo standarta veidlapu. Tādējādi ar pārskata palīdzību tiek nodrošināta iespēja salīdzināt sniegtā komercdarbības atbalsta apmērus un atbalsta sniegšanas tendences visā ES, kā arī izdarīt nepieciešamos secinājumus turpmākai komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas attīstībai ES.

Ik gadu Eiropas Komisija nosūta dalībvalstīm vēstuli ar daļēji sagatavotu pārskatu par  dalībvalsts esošā atbalsta pasākumiem un norādītu datumu, līdz kuram pilnībā sagatavots gada pārskats dalībvalstij ir elektroniski jānosūta Eiropas Komisijai. Līdz ar to ik gadu Finanšu ministrija sagatavo informācijas pieprasījumus atbalsta sniegšanā iesaistītajām institūcijām ar lūgumu sniegt nepieciešamās ziņas par viņu kompetencē esošiem atbalsta pasākumiem, apkopo no atbalsta sniedzējinstitūcijām saņemto informāciju un sagatavo gada pārskatu nosūtīšanai Eiropas Komisijai.

Ar ikgadējiem komercdarbības atbalsta pasākumu pārskatiem var iepazīties šeit vai arī Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentā. 

2019.gads pārskats skaidrojumi
2018.gads pārskats skaidrojumi
2017.gads pārskats skaidrojumi
2016.gads pārskats skaidrojumi
2015.gads pārskats skaidrojumi
2014.gads pārskats skaidrojumi
2013.gads pārskats skaidrojumi
2012.gads pārskats skaidrojumi
2011.gads pārskats skaidrojumi

2010.gads

pārskats

skaidrojumi

2009.gads

pārskats

skaidrojumi

2008.gads

pārskats

skaidrojumi

2007.gads

pārskats

skaidrojumi

2006.gads

pārskats

skaidrojumi

2005.gads

pārskats

skaidrojumi

2004.gads

pārskats

skaidrojumi

2002.gads

pārskats

pielikumi

2001.gads

pārskats

pielikumi

2000.gads

pārskats

pielikumi

1999.gads

pārskats

pielikumi

1998.gads

pārskats

 

1997.gads

pārskats

 

 

Eiropas Komisijas sagatavotie paskaidrojumi pārskata aizpildīšanai

2015.gads Norādes dalībvalstīm, lai sagatavotu gada ziņojumus par valsts atbalsta izdevumiem
2014.gads Norādes dalībvalstīm, lai sagatavotu gada ziņojumu par valsts atbalsta izdevumiem
2013.gads Norādes dalībvalstīm, lai sagatavotu gada ziņojumus par valsts atbalsta izdevumiem
2012.gads Norādes dalībvalstīm, lai sagatavotu gada ziņojumus par valsts atbalsta izdevumiem
 SARI lietotāja rokasgrāmata dalībvalstīm
2011.gads Paskaidrojumi 2010.gada komercdarbības atbalsa pasākumu pārskata aizpildīšanai

 

Informatīvais ziņojums par Latvijā sniegto komercdarbības atbalstu

2007. un 2008.gads

informatīvais ziņojums