Saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr.659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93.panta piemērošanai, 6.panta pirmajā daļā noteikto  katrai ES dalībvalstij līdz tekošā gada 30.jūnijam Eiropas Komisijā ir jāiesniedz [nosūtot elektroniskā veidā] ikgadējs pārskats par visiem iepriekšējā kalendārajā gadā valstī esošajiem atbalsta pasākumiem. Informācija tiek iesniegta, aizpildot minētās Padomes Regulas pielikumā IIIA  esošo standarta veidlapu. Tādējādi ar pārskata palīdzību tiek nodrošināta iespēja salīdzināt sniegtā komercdarbības atbalsta apmērus un atbalsta sniegšanas tendences visā ES, kā arī izdarīt nepieciešamos secinājumus turpmākai komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas attīstībai ES.

Eiropas Komisijas tīmekļvietnē ir pieejama statistikas informācija (Scoreboard), kurā, izmantojot dalībvalstu sniegto ikgadējo informāciju, Eiropas Komisija nodrošina pārredzamu un publiski pieejamu informāciju par vispārējo valsts atbalsta situāciju dalībvalstīs.

Ik gadu Eiropas Komisija nosūta dalībvalstīm uzaicinājumu sagatavot pārskatu par  dalībvalstī esošiem atbalsta pasākumiem. Pārskata sagatavošanas vajadzībām Eiropas Komisija ir izveidojusi un darījusi dalībvalstīm pieejamu īpašu elektronisko sistēmu State Aid Reporting Interactive (SARI 2). Saņemot Eiropas Komisijas informāciju, ka SARI 2 sistēma ir pieejama ziņojuma sagatavošanai,  Finanšu ministrija sagatavo informācijas pieprasījumus atbalsta sniegšanā iesaistītajām institūcijām ar lūgumu, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo gada ziņojumu elektronisko sistēmu SARI 2, sniegt nepieciešamās ziņas par viņu kompetencē esošiem atbalsta pasākumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 777 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības" noteikto.

Lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta sniedzēju darbiniekiem piekļuves tiesības SARI 2 sistēmai, iestāde nosūta pieprasījumu Finanšu ministrijai. Vēršam uzmanību, ka piekļuve sistēmām ir iespējama, izmantojot ECAS Login. ECAS Login iegūst katrs lietotājs individuāli. Praktisku palīdzību, t.sk. kā izveidot ECAS kontu, lūdzam skatīt jautājumu un atbilžu lapā, kas pieejama visās ES valodās.

Turpmāk visiem lietotājiem būs vai nu jāinstalē EU Login Mobile App un jāizvēlas verifikācijas metode saistītajā mobilajā tālrunī (lūdzu, skatiet 3.1. un 3.2. punktu pievienotajā rokasgrāmatā), vai jāreģistrē sava mobilā tālruņa numuru savā EU Login kontā (lūdzu, skatiet 3.3. punktu). Lūdzam skatīt EU Login lietotāja rokasgrāmatu.

Ikgadējie komercdarbības atbalsta pasākumu pārskati:

2020.gads pārskats skaidrojumi
2019.gads pārskats skaidrojumi
2018.gads pārskats skaidrojumi
2017.gads pārskats skaidrojumi
2016.gads pārskats skaidrojumi
2015.gads pārskats skaidrojumi
2014.gads pārskats skaidrojumi
2013.gads pārskats skaidrojumi
2012.gads pārskats skaidrojumi
2011.gads pārskats skaidrojumi

2010.gads

pārskats

skaidrojumi

2009.gads

pārskats

skaidrojumi

2008.gads

pārskats

skaidrojumi

2007.gads

pārskats

skaidrojumi

2006.gads

pārskats

skaidrojumi

2005.gads

pārskats

skaidrojumi

2004.gads

pārskats

skaidrojumi

2002.gads

pārskats

pielikumi

2001.gads

pārskats

pielikumi

2000.gads

pārskats

pielikumi

1999.gads

pārskats

pielikumi

1998.gads

pārskats

 

1997.gads

pārskats