Saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr.659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93.panta piemērošanai, 6.panta pirmajā daļā noteikto  katrai ES dalībvalstij līdz tekošā gada 30.jūnijam Eiropas Komisijā ir jāiesniedz [nosūtot elektroniskā veidā] ikgadējs pārskats par visiem iepriekšējā kalendārajā gadā valstī esošajiem atbalsta pasākumiem. Informācija tiek iesniegta, aizpildot minētās Padomes Regulas pielikumā IIIA  esošo standarta veidlapu. Tādējādi ar pārskata palīdzību tiek nodrošināta iespēja salīdzināt sniegtā komercdarbības atbalsta apmērus un atbalsta sniegšanas tendences visā ES, kā arī izdarīt nepieciešamos secinājumus turpmākai komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas attīstībai ES.

Eiropas Komisijas tīmekļvietnē ir pieejama statistikas informācija (Scoreboard), kurā, izmantojot dalībvalstu sniegto ikgadējo informāciju, Eiropas Komisija nodrošina pārredzamu un publiski pieejamu informāciju par vispārējo valsts atbalsta situāciju dalībvalstīs.

Ik gadu Eiropas Komisija nosūta dalībvalstīm uzaicinājumu sagatavot pārskatu par  dalībvalstī esošiem atbalsta pasākumiem. Pārskata sagatavošanas vajadzībām Eiropas Komisija ir izveidojusi un darījusi dalībvalstīm pieejamu īpašu elektronisko sistēmu State Aid Reporting Interactive (SARI 2), kura atrodama tīmekļa vietnē -https://webgate.ec.europa.eu/competition/sari2 .  Nacionālā līmenī pārskata sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 777 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības".

Lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta sniedzēju darbiniekiem piekļuves tiesības SARI 2 sistēmai, iestāde nosūta pieprasījumu Finanšu ministrijai. Vēršam uzmanību, ka piekļuve sistēmām ir iespējama, izmantojot ECAS Login. ECAS Login iegūst katrs lietotājs individuāli. Praktisku palīdzību, t.sk. kā izveidot ECAS kontu, lūdzam skatīt jautājumu un atbilžu lapā, kas pieejama visās ES valodās.

Turpmāk visiem lietotājiem būs vai nu jāinstalē EU Login Mobile App un jāizvēlas verifikācijas metode saistītajā mobilajā tālrunī, vai jāreģistrē sava mobilā tālruņa numuru savā EU Login kontā. Lūdzam skatīt EU Login lietotāja rokasgrāmatu.

Ikgadējie komercdarbības atbalsta pasākumu pārskati par pēdējiem trīs gadiem:

2022.gads pārskats skaidrojumi
2021.gads pārskats skaidrojumi
2020.gads pārskats skaidrojumi