Alžīrija

Albānija

Azerbaidžāna

Armēnija

Dominikānas Republika Gruzija Izraēla Jordānija
Madagaskara Maķedonija Melnkalne Namībija
Ruanda Serbija Tunisija Turcija
Ukraina Zambija Ziemeļmaķedonija Maroka

Malāvija

Tanzānija Palestīna

Libāna

Bosnija un Hercegovina

Uzbekistāna

Kambodža

Moldova

 

ES finansētās programmas

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), Latvijas tiešās valsts pārvaldes iestādes var piedalīties Twinning un Twinning Light projektu īstenošanā kā sadarbības partneri ES finansētajās programmās: ENI (European Neighbourhood Instrument) un IPA (Instrument for Pre-accession Assistance). Šo procesu Latvijā nosaka 2009.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1161 „Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā citā valstī un projekta finansējuma plānošanu un uzskaiti”.

 

Pieteikšanās kārtība

 • Nacionālais koordinators mērķsabiedrības projektu jautājumos (turpmāk - nacionālais koordinators) saņemot projekta pieteikumu, pārsūta to iestādei, kuras kompetencei atbilst projekta pieteikums un ievieto to Finanšu ministrijas mājas lapā;
 • Saņemot projekta pieteikumu, iestāde izlemj, vai projekta pieteikums atbilst iestādes vai pakļautībā esošas iestādes kompetencei un vai iestāde ir ieinteresēta piedalīties projekta ieviešanā;
 • Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par piedalīšanos projekta ieviešanā un nominētie eksperti sāk gatavot projekta piedāvājumu. Gatavojot piedāvājumu ir jāievēro 2017. gada Twinning rokasgrāmatas nosacījumi par projekta piedāvājuma sagatavošanu un saņemtajā projekta pieteikumā ietvertās prasības;
 • Iestādes vadītājs var pieņemt lēmumu piedalīties projekta ieviešanā kā jaunākais partneris (Junior Partner);
 • Iestāde var pieteikt savus ekspertus dalībai Twinning projekta ieviešanai.

Pieteikšanās laiks uz izsludinātajiem projektiem parasti ir 6 nedēļas un sagatavotie projekta piedāvājumi ir iesniedzami nacionālajam koordinatoram, kurš nodrošina piedāvājumu tālāku iesniegšanu dalībvalsts saņēmējinstitūcijai.

 

Kas jāņem vērā sagatavojot Twinning projekta piedāvājumu:

 • Katra valsts drīkst iesniegt vienu projekta piedāvājumu uz vienu izsludināto projekta pieteikumu;
 • Projekta piedāvājumam jābūt saskaņā ar 2017. gada Twinning rokasgrāmatas nosacījumiem;
 • Projekta piedāvājumam jābūt atbilstošam projekta pieteikumam;
 • Projekta piedāvājums jāiesniedz līdz noteiktā termiņa beigām. Vēlāk iesniegti piedāvājumi netiek ņemti vērā.

 

Twinning projekta piedāvājuma noformējums

 • Noformējumam jābūt atbilstoši 2017. gada Twinning rokasgrāmatas nosacījumiem;
 • Titullapā jānorāda projekta numurs un nosaukums;
 • Jānorāda institūcijas un piedāvātā projekta vadītāja kontaktadreses;
 • Jānorāda, kāpēc piedāvātā projekta ieviešanas metode ir piemērota saņēmējvalstij;
 • Jāapraksta projekta ieviešanas stratēģija un laika plānojums;
 • Jāapraksta institūcijas administratīvās sistēmas un ekspertu pieredzes atbilstība projekta pieteikumā paredzēto mērķu sasniegšanai;
 • Jāapraksta piedāvāto aktivitāšu sagaidāmo rezultātu ilgtspēja (sustainability) pēc projekta realizācijas;
 • Jāpievieno projekta budžeta sadalījums;
 • Jāpievieno piedāvātā projekta vadītāja, ilgtermiņa eksperta (RTA) un galveno ekspertu dzīves un darba apraksts (CV) ES noteiktajā standarta formā;
 • Ja piedāvājums tiek iesniegts tikai kā jaunākā partnera piedāvājums (Junior Partner), tad ir jānorāda, kurai komponentei tas atbilst;
 • Visi dokumenti jāiesniedz kā vienots dokuments.

 

Twinning Light projekta piedāvājuma noformējums

 • Noformējumam jābūt atbilstoši 2009. gada Twinning rokasgrāmatas nosacījumiem;
 • Titullapā jānorāda projekta numurs un nosaukums;
 • Jānorāda institūcijas un piedāvātā projekta vadītāja kontaktadreses;
 • Jānorāda, kāpēc piedāvātā projekta ieviešanas metode ir piemērota saņēmējvalstij;
 • Jāapraksta projekta ieviešanas stratēģija un laika plānojums;
 • Jāapraksta institūcijas administratīvās sistēmas un ekspertu pieredzes atbilstība projekta pieteikumā paredzēto mērķu sasniegšanai;
 • Jāapraksta piedāvāto aktivitāšu sagaidāmo rezultātu ilgtspēja (sustainability) pēc projekta realizācijas;
 • Jāpievieno piedāvātā projekta vadītāja un īstermiņu ekspertu dzīves un darba apraksts (CV) ES noteiktajā standarta formā;
 • Jāpievieno projekta budžeta sadalījums;
 • Visi dokumenti jāiesniedz kā vienots dokuments.

Sagatavotais piedāvājums jāiesniedz nacionālajam koordinatoram līdz noteiktajam datumam gan elektroniski, gan projekta vadītāja vai iestādes vadītāja parakstīts.

 

Twinning un Twinning Light projekta piedāvājuma izvērtēšana

Izvērtējot Twinning projekta piedāvājumu tiek ņemts vērā gan rakstiski iesniegtais piedāvājums, gan mutiskā prezentācija un atbildes uz saņēmējinstitūcijas uzdotajiem jautājumiem.
Saņēmējvalsts organizē piedāvājumu izvērtēšanas sēdi, uz kuru tiek aicināta projekta piedāvājuma iesniedzējinstitūcija.

Izvērtējot Twinning Light projekta piedāvājumu, tiek izvērtēts tikai rakstiskais piedāvājums. Ņemot vērā to, ka šajā gadījumā nav iespējas uzlabot piedāvājumu ar labu prezentāciju un to, ka projekta piedāvājums ir Twinning Light līguma sastāvdaļa, ir svarīgi projekta piedāvājumu izstrādāt maksimāli precīzi un atbilstoši projekta pieteikumam.

 

Pilnvarotā institūcija (Mandated body)

Institūcija, kas nav tiešās valsts pārvaldes institūcija, bet kurai ir deleģētas valsts pārvaldes institūcijas funkciju īstenošana un kas atbilst Twinning rokasgrāmatā minētajiem kritērijiem, ir tiesīga iegūt pilnvarotās institūcijas statusu un piedalīties Twinning projektu ieviešanā.

Lai kļūtu par pilnvaroto institūciju, ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • jābūt pieredzei ES likumdošanas (EU acquis) ieviešanā,
 • jābūt bezpeļņas institūcijai,
 • jābūt valsts budžeta finansētai institūcijai,
 • jābūt saistībai ar atbilstošu ministriju,
 • jābūt pietiekamam ekspertu skaitam.

Pilnvarotās institūcijas statusa iegūšanai, iestādei ir jāiesniedz nacionālajam koordinatoram aizpildīta pieteikuma anketaPilnvarotās institūcijas statusam ir jābūt iegūtam pirms projekta piedāvājuma iesniegšanas.

 

Jaunākais partneris (Junior Partner) vai īstermiņa eksperti

Ne vienmēr iestādei ir pietiekami cilvēkresursi, lai varētu ieviest Twinning projektu. Tādā gadījumā ir iespēja pieteikties par projekta jaunāko partneri (Junior Partner), kas uzņemas atbildību par noteiktas projekta komponentes ieviešanu.

Lai kļūtu par jaunāko partneri ir divas iespējas:

 • sagatavot projekta piedāvājumu konkrētas komponentes ieviešanai un iesniegt saņēmējvalstij;
 • ar nacionālā koordinatora starpniecību sameklēt sadarbības partnerus, kuri ir gatavi uzņemties galvenā projekta ieviesēja lomu, un vienojoties par sadarbības uzsākšanu, iesniegt saņēmējvalstij kopēju projekta piedāvājumu.

Pastāv iespēja piedāvāt tikai atsevišķus ekspertus. Šajā gadījumā ir jāiesniedz nacionālajam koordinatoram piedāvāto ekspertu CV, kuri savukārt tiks nosūtīti citām ES dalībvalstīm. Ja kāda no dalībvalstīm būs ieinteresēta iesaistīt Latvijas ekspertus savā komandā, tad dalībvalsts institūcija kontaktēsies ar piedāvātajiem ekspertiem.