Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”

5.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzē 2018., 2019. un 2020.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pasākumi 

Ministru kabineta lēmums

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2018., 2019. un 2020.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izstrādes procesā”

8.pielikums “Aprēķins potenciāli atbrīvojamiem resursiem VVD un DAP apvienošanas gadījumā, pārskatot atbalsta funkciju īstenošanu”

10.pielikums “Izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem (euro), amata vietu skaits un apmeklējumu skaits valsts muzejos 2014. – 2016.gadā”

12.pielikums “Kopsavilkums par maksas pakalpojumu cenrāžu, kas aktualizēti vairāk nekā pirms 2 gadiem, horizantālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām”

14.pielikums “Turpmākās darbības plāns valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”

15.pielikums “Ministriju iesniegtā informācija par prioritāro pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem, kā arī par citiem papildu priekšlikumiem”

MK 14.09.2017. sēde

Ministru kabineta lēmums

MK 12.09.2017.

Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam”

Pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas ministrijām un neatkarīgajām institūcijām pēc Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes papildu atbalstītais finansējums"

Ministru kabineta lēmums

MK 08.09.2017.

Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam”

2. pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas neatkarīgajām institūcijām atbalstītais papildu finansējums"

Ministru kabineta lēmums

MK 22.08.2017.

Ministru kabineta lēmums

6.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

7.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

8.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” 

9.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

10.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

1.1. Ārējā ekonomiskā vide

1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība

1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES

1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

1.5. Jūtīguma analīze

1.6. Iepriekšējo makroekonomisko prognožu izvērtējums

2.1. Vispārējās valdības budžeta bilance

2.3. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes

3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi

3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides

4.2. Nodokļu parādi

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi

5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro

5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro

5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta  izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.3. Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro

5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro

5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās kategorijās, euro

6.1. Valsts parāda attīstības tendences 2017.-2020.gadā

6.2. Valsts parāda procentu izdevumi 2018.-2020.gadā

6.3. Valsts galvojumu saistības

6.4. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas

6.5. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana

2018.gadā dzēšamo valsts aizdevumu saraksts

Plakāts
Plakāts

 Citas ministrijas infografikas pieejamas šeit.

Kur paliek mana nauda?

Es – nodokļu maksātājs. Kur paliek mana nodokļos nomaksātā nauda? Kas to izmanto? Ja padomā – es pats! Faktiski es par nodokļos nomaksāto naudu pērku no valsts pakalpojumus – sociālo apdrošināšanu (pabalsti, pensijas), veselības aprūpi, izglītību, policiju, ceļu remontus utt. Faktiski tas, ka esmu samaksājis nodokļus, nozīmē to, ka maniem vecākiem ir no kā maksāt pensiju, manam bērnam ir skola un tajā strādā skolotājs, uz stūra ir policists, kas rūpējas, lai es būtu drošībā, es varu ārstēties pie ģimenes ārsta un slimnīcā, man ir ceļš, pa kuru varu braukt. Tādēļ valsts pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik naudas ir valsts rīcībā, cik naudas nodokļos esmu nomaksājis es, tu, mēs visi Latvijas iedzīvotāji.

Klipi un filmiņas par nodokļiem un to, kur paliek mana nauda