Infografikas:

 

Dokumenti saistīti ar Likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 

Likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 

Likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” paskaidrojumi

Saturs

I BUDŽETA IETVARS 2023., 2024. UN 2025. GADAM

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

2. Fiskālā politika

3. Ieņēmumu, nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas analīze

4. Valsts parāda, aizdevumu un galvojumu finansiālo saistību kopsavilkums

Budžeta ietvara I. nodaļas pielikumi

II. VALSTS BUDŽETS 2023. GADAM

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta izdevumu politikas izmaiņas, izdevumu pārskatīšanas un prioritāro pasākumu kopsavilkums

5.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu plānošana valsts budžetā

5.3. Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām kopsavilkums

5.3.pielikumi. Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām kopsavilkums

5.4. Valsts budžeta investīciju projektu finansēšana 2023. gadā

5.4.pielikumi. Likumā  “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”  plānotie izdevumi investīcijām

5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2024., 2025., 2026. gadam un turpmākajiem gadiem
6. Grozījumi tiesību aktos

2022. gada 23. decembra rīkojums Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam

1.pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums";

2.pielikums "Valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām";

3.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām";

4.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

5.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

6.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus";

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

9.pielikums "Dotācijas sadalījums pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim";

10.pielikums "Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā";

11.pielikums "Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda";

12.pielikums "Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas".

 

Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam"

1. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025.gadam"

2. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam"

3. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025.gadam"

4. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

5. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

6. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

 

MK 2022. gada 22. decembra ārkārtas sēdes protokols Nr. 67