2022. gada 23. decembra rīkojums Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam

1.pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums";

2.pielikums "Valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām";

3.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām";

4.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

5.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

6.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus";

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

9.pielikums "Dotācijas sadalījums pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim";

10.pielikums "Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā";

11.pielikums "Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda";

12.pielikums "Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas".

 

Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam"

1. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025.gadam"

2. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam"

3. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025.gadam"

4. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

5. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

6. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam”

 

MK 2022. gada 22. decembra ārkārtas sēdes protokols Nr. 67