Komercdarbības atbalsta kontroles likums

Likums pieņemts 2014.gada 19.jūnijā un spēkā stājās 2014.gada 1.jūlijā (L.V., 27.jūn., Nr.123)

Komercdarbības atbalsta kontroles nosaka Latvijas nacionālās kompetences un nodrošina efektīvu valsts atbalsta kontroles normu pielietošanu, tai skaitā:

 • lai nodrošinātu efektīvu komercdarbības atbalsta kontroli un novērstu negatīvo ietekmi uz konkurenci ES iekšējā tirgū, kas var rasties, piešķirot nelikumīgu atbalstu komercsabiedrībām, dalībvalstīm būtu jāvadās pēc aktuālākās komercdarbības atbalsta kontroles normu interpretācijas. Tā kā komercdarbības atbalsta kontroles normu interpretācija ir atrodama ne tikai Eiropas Savienības izdotajos normatīvajos aktos, bet arī Eiropas Savienības tiesu spriedumos, kā arī dokumentos, ko Eiropas Komisija izdod atbilstoši savai kompetencei, lai sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos mērķus, likumprojektā tiek paredzēta iespēja tieši piemērot Eiropas Savienības aktus, Eiropas Savienības tiesu spriedumus un citus pieņemtos dokumentus valsts atbalsta jomā;
 • ietverts nacionālais kompetenču sadalījums starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju;
 • ietvertas procesuālās normas attiecībā uz komercdarbības atbalsta izvērtēšanu un paziņošanu;
 • noteiktas nelikumīga (un nesaderīga) komercdarbības atbalsta atgūšanas procedūras;
 • paredzēts aizliegums valsts atbalstu saņēmušajai komercsabiedrībai pildīt pakārtotās saistības (tai skaitā, atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus un citu atlīdzību), kamēr nav veikta valsts sniegtā komercdarbības atbalsta atmaksa,
 • noteikti finanšu uzskaites nosacījumi valsts un pašvaldību institūcijām, piešķirot finansiālo atbalstu komercsabiedrībām, kas izriet no Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību prasību pārņemšanas.

Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" nosaka:

 • de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, izmantojot de minimis atbalsta uzskaites sistēmu (turpmāk – sistēma);
 • sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, sistēmas datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību;
 • lietotāju lomas un tiesības sistēmā;
 • kārtību, kādā piešķir, bloķē un anulē sistēmas lietošanas tiesības;
 • lietotāju piekļuves kārtību sistēmai;
 • veidlapu paraugus.

Detalizētāku informāciju par de minimis atbalsta regulējumu aicinām skatīt šeit un par de minimis atbalsta uzskaites sistēmu - šeit.

Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 386 "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr. 386 "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības" nosaka kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un kādā piešķir un anulē Eiropas Komisijas pārziņā esošās elektroniskās sistēmas Aid Award System Application lietošanas tiesības. Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Savienības aktos komercdarbības atbalsta kontroles jomā publicēšanas jeb pārredzamības prasība izpildi.

Detalizētāku informāciju par pārredzamības prasību aicinām skatīt šeit.

Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”

Lai izpildītu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11. pantā noteikto prasību komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas elektroniskai iesniegšanai Eiropas Komisijā tika pieņemti Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.759 ,,Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus, kā arī kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, kas aizstāj Ministru kabineta  06.02.2007. noteikumus Nr.100 „Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.

Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.777 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”

Lai izstrādātu gada ziņojumus, kurus Eiropas Komisijā iesniedz saskaņā ar Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 21. panta 1. punktu un Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai, 5., 6. un 7. pantu tika pieņemti Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.777 ,,Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem (turpmāk - gada ziņojums), un kārtību, kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības. 

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam”

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” nosaka kārtību, kādā komercsabiedrība deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam, kā arī apstiprina deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un deklarācijas pielikuma par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai paraugu.

Ministru kabineta 12.11.2021 noteikumi Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam".

Ministru kabineta 12.11.2021. noteikumi Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam" nosaka reģionālā atbalsta piešķiršanas kārtību Latvijas Republikā, respektīvi, noteikumos tiek definēti reģioni (apgabali), kuros Latvijā pieļaujams piešķirt reģionālo atbalstu un maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes” (2021/C 153/01). Latvijas reģionālā atbalsta karte 2022.-2027.gadam iesniegta saskaņošanai Eiropas Komisijā un tā pieņēmusi pozitīvu lēmumu (valsts atbalsta lieta reģistrēta Eiropas Komisijā ar numuru SA.100587 un grozījumi SA.105992 ).