Eiropadomē vidēji četras reizes gadā tiekas ES galvenie politiskie vadītāji, lai noteiktu ES politisko darba kārtību, vispārējās politikas nostādnes un prioritātes. Tajā notiek visaugstākā līmeņa politiskā sadarbība starp ES dalībvalstīm.

 

Sastāvs

Eiropadomē ir visu ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Sanāksmes sasauc un vada Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl pati Eiropadome uz vienreiz atjaunojamu divarpus gadu termiņu. Priekšsēdētājs pārstāv Savienību ārpus tās robežām.

 

Darbības jomas

  • Eiropadome nosaka ES vispārējo virzību un politiskās prioritātes, bet tā nepieņem likumus.
  • Tā meklē risinājumus sarežģītiem un sensitīviem jautājumiem, kurus nevar atrisināt zemākos starpvaldību sadarbības līmeņos.
  • Eiropadome nosaka ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā ES stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus.
  • Tā izvirza kandidātus augstiem ES līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālajā bankā un Komisijā, un ieceļ viņus amatā.
  • Eiropadome var aicināt Eiropas Komisiju, lai tā iesniedz priekšlikumu par jautājumu, kuru Eiropadome vēlas apspriest vai arī nodot jautājumu izskatīšanai ES Padomei.