Izdevumu pārskatīšana tiek veikta ikgadēji, atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību 16.3 pantā noteiktajam. Tas ir process, kurā tiek analizētas un identificētas finansējuma ietaupījuma iespējas, pamatojoties uz sistemātisku resoru izdevumu, procesu un politikas jomu pārskatīšanu.

Izdevumu pārskatīšanas mērķis ir gūt skaidras atbildes uz jautājumiem:

  1. Ko sabiedrība iegūst no ieguldītajiem resursiem?
  2. Kā varam ekonomiskāk sasniegt vēlamo rezultātu?

Būtiskākie izdevumu pārskatīšanas uzdevumi:

  1. Pārskatīt, efektivizēt un pilnveidot līdzšinēji izstrādātos valsts pārvaldes procesus;
  2. Analizēt budžeta izdevumus, līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritātēm, t.sk. vai finansējums tiek izlietots atbilstoši sākotnējam mērķim un plānotajā apjomā;
  3. Vērtēt ilgtermiņā sasniedzamos rezultātus pret ieguldīto finansējumu (value for money).

Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

1. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

2. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

3. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

4. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

5.pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

6. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

Ministru kabineta lēmums

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” izstrādes procesā”

Informatīvais ziņojums

1.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām”

2.pielikums “Budžeta izdevumu pārskatīšana:makro līmeņa skatījums, Latvijas Bankas prezentācija”

3.pielikums “Zemkopības ministrijas ierosināto izmaiņu kopsavilkums sadalījumā pa pasākumiem”

Ministru kabineta lēmums

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” izstrādes procesā”

Informātīvais ziņojums

1.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām”

2.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”

 3.pielikums “Aprēķinātās un samaksātās summas pa ārstniecības iestādēm par magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas izmeklējumiem”

3. pielikums

4.pielikums “Veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu turpināšana 2020.gadā un turpmāk ik gadu” 

5.pielikums “Valsts budžeta līdzfinansētās zinātniskās institūcijas” 

6.pielikums “Valsts budžeta programmu/apakšprogrammu stratēģiskās pārskatīšanas matrica” 

7.pielikums “Resoru priekšlikumi EIS un iepirkumu centralizācijas attīstībai” 

Ministru kabineta lēmums

Prezentācija “Izdevumu pārskatīšanas rezultāti un priekšlikumi to izmantošanai 2019.gada budžeta izstrādes procesā"

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” izstrādes procesā”

Informatīvais ziņojums

1.pielikums “Ministriju komentāri par centralizētas tāmju sistēmas/ moduļa (eTāmes) izveidi”

2.pielikums “Potenciālo ietaupījumu sadalījums pa resoriem, ieviešot finansiāli novērtētos priekšlikumus valsts IKT pārvaldības optimizācijai”

2. Pielikums 

3.pielikums “Informācija par uzdevumu izpildi darbības plānam valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”

3. Pielikums

4.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām”

5.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”

Ministru kabineta lēmums

Izdevumu pārskatīšanas rezultāti un priekšlikumi to izmantošanai 2018.gada budžeta izstrādes procesā

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2018., 2019. un 2020.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izstrādes procesā”

Informatīvais ziņojums

1.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un resursu pielietojuma veidiem”

2.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”

3.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām, un to programmām/apakšprogrammām”

4.pielikums “FM iesniedzāmās prezentācijas sagatave un ministriju prezentācijas”

5.pielikums “Ministriju iesniegtie priekšlikumi par vispārējo procesu efektivizēšanu un pilnveidošanu”

6.pielikums “Attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgu resursu sabiedrības gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei”

7.pielikums “Ministriju priekšlikumi iespējām paplašināt preču un pakalpojumu centralizēto iegādi EIS”

8.pielikums “Aprēķins potenciāli atbrīvojamiem resursiem VVD un DAP apvienošanas gadījumā, pārskatot atbalsta funkciju īstenošanu”

8. Pielikums

9.pielikums “LVĢMC piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojuma rezultāti”

10.pielikums “Izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem (euro), amata vietu skaits un apmeklējumu skaits valsts muzejos 2014. – 2016.gadā”

10. Pielikums

11.pielikums “Spēkā esošo maksas pakalpojumu cenrāžu saraksts un gadu skaits kopš to pēdējās aktualizēšanas”

12.pielikums “Kopsavilkums par maksas pakalpojumu cenrāžu, kas aktualizēti vairāk nekā pirms 2 gadiem, horizantālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām”

12. Pielikums

13.pielikums “Ministriju sniegtā informācija par priekšlikumiem publisko pakalpojumu un IKT jomas efektivizēšanai”

14.pielikums “Turpmākās darbības plāns valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”

14. Pielikums

15.pielikums “Ministriju iesniegtā informācija par prioritāro pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem, kā arī par citiem papildu priekšlikumiem”

15. Pielikums

Ministru kabineta lēmums

Prezentācija

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” izstrādes procesā”

Informatīvais ziņojums

1.pielikums “Latvijas Bankas prezentācijas”

2.pielikums “Mērinstrumentu paneļi”

3.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem, euro” 

4.pielikums “Valsts budžeta elastības instrumentu analīze”

5.pielikums “Atsevišķu izdevumu veidu horizontālā analīze”

6.pielikums “Kopsavilkums par degvielas izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”

6.Pielikums

7.pielikums “Kopsavilkums par apkures izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”

7.Pielikums

8.pielikums “Valsts pārvaldes iestādes administratīvo un tēla veidošanas pasākumu nodrošināšanas izdevumu vadlīnijas”

9.pielikums “Valsts budžeta attīstības daļas analīze”

10.pielikums “Galvenie secinājumi par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu daļu un ambulatoro veselības aprūpi”

11.pielikums “Ministriju izteikto efektivizācijas priekšlikumu analīze”

Ministru kabineta lēmums

Analītisko rādītāju apkopojums

Aizsardzības ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zemkopības ministrija