Pašvaldību aizņēmumi 2021.gadam


1. Aizņēmumi ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un EKII projektiem 
Nosacījumi: aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru. 


2. Aizņēmumi pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem bērnu rindu uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs mazināšanai.  

Nosacījumi:
1. Pašvaldības līdzfinansējums sākot no 2021.gada  ne mazāk kā 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām. 
2. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pozitīvs atzinums atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātiem projekta atlases un vērtēšanas kritērijiem. 
3. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz VARAM atbilstoši MK noteikumos* noteiktajām prasībām.

*2021.gada 13.aprīļa MK noteikumi Nr.240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”.

 

3. Aizņēmumi COVID seku mazināšanas investīciju projektiem, tajā skaitā transporta infrastruktūras projektiem un būvprojektu izstrādei ES projektiem. 

 

Nosacījumi: 

1. Pašvaldības līdzfinansējums sākot no 2021.gada  ne mazāk kā 15% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām. 

2. VARAM pozitīvs atzinums atbilstoši  MK apstiprinātiem projekta atlases un vērtēšanas kritērijiem. 

3. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz VARAM atbilstoši MK noteikumos** noteiktajām prasībām.

 

**2021.gada 11.februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

 

4. Aizņēmumi izglītības iestāžu, tajā skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas,  investīciju projektiem ilgtspējīgas izglītības funkcijas nodrošināšanai. 

 

Nosacījumi:  

1. Pašvaldības līdzfinansējums sākot no 2021.gada  ne mazāk kā 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām.

2. VARAM un Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspēju izglītības funkcijas nodrošināšanā atbilstoši MK apstiprinātiem projekta atlases un vērtēšanas kritērijiem. 

3. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz IZM atbilstoši MK noteikumos*** noteiktajām prasībām.

 

***2021.gada 20.aprīļa MK noteikumi Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”.

 

5. Aizņēmums valstiski nozīmīga investīciju projekta "Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija" īstenošanai.

 

6. Aizņēmumi katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā.

 

Nosacījumi: 

1. Aizņēmums ar izņemšanu tikai 2021.gadā. 

2. Aizņēmumu nepiešķir pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas  nodrošināšanu citos investīciju projektos.

3. Jāiesniedz VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. 

 

7. Aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas termiņu līdz 3 gadiem, lai 2021.gadā segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai. 

 

8. Pašvaldībām 2021.gada aizņēmuma limita ietvaros tiek nodrošināta piešķirto vidējā termiņa aizdevumu izmaksa atbilstoši noslēgtajiem aizdevumu līgumiem. 

 

9. Aizņēmumi kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem, ja saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības apgrozījums ir samazinājies vairāk nekā par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu.

 

Pašvaldību galvojumi 2021.gadā

Pašvaldībām 2021.gadā ir tiesības sniegt galvojumus pašvaldības kapitālsabiedrības aizņēmumiem investīciju projektu īstenošanai, ievērojot normatīvajās aktos noteiktās prasības. 


 

Informācijai

  • Aizņēmuma  un galvojuma pieprasījumus iesniedz Valsts kases e-pakalpojumu eAizņēmumi sistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un nosacījumus.  
  • Aizņēmumu un galvojumu  pieprasījumus, izņemot  pieprasījumus ES  un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem, var iesniegt tikai pēc pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanas domē, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos aizņēmumu un galvojumu nosacījumus. 


 

Normatīvie akti: 

  • Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”  12.pants. 
  • Likuma  par budžetu un finanšu vadību, tajā skaitā 41.1 panta pirmās daļas 6.punkts.
  • Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejās noteikumu  20.punkts. 
  • MK 10.12.2019. noteikumi Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
  • MK 13.08.2019. noteikumi Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.
  • Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums.

 

Ieteikumi pašvaldībām aizņēmumu/ galvojumu dokumentu izstrādei