Pašvaldību aizņēmumi valsts pagaidu budžeta 2023.gadam laikā

 • ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.
  • Nosacījumi: aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru.
 • Pašvaldībām 2023.gada aizņēmuma limita ietvaros tiek nodrošināta piešķirto vidējā termiņa aizdevumu izmaksa atbilstoši noslēgtajiem aizdevumu līgumiem.

Pašvaldību galvojumi valsts pagaidu budžeta 2023.gadam laikā

Pašvaldībām 2023.gadā pagaidu budžeta laikā ir tiesības sniegt galvojumus pašvaldību kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

 • ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.
 • Kurināmā iegādei.
  • Nosacījumi:
  • Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš līdz 2 gadiem no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
  • Galvotā aizņēmuma atliktais pamatsummas maksājumu līdz 1 gadam no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
  • Galvotā aizņēmuma izņemšana 2023.gadā.
  • Jāievēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.

Informācijai

 • Aizņēmuma un galvojuma pieprasījumus iesniedz Valsts kases e-pakalpojumu eAizņēmumi sistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un nosacījumus. 

Normatīvie akti:

Ieteikumi pašvaldībām aizņēmumu/ galvojumu dokumentu izstrādei