Pašvaldību aizņēmumi 2022.gadam

1. Aizņēmumi ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un EKII projektiem.

 • Nosacījumi: aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru.

2. Aizņēmumi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem, mazinot bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

 • Nosacījumi: 
 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz VARAM atbilstoši MK noteikumos* noteiktajām prasībām.
 3. Pēc MK lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu pašvaldības iesniedz aizdevuma pieprasījumus atbilstoši noteiktajai vispārējai aizņemšanās kārtībai.

*2021.gada 14.decembra MK noteikumi Nr.834 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”.

3. Aizņēmumi investīciju projektu, tajā skaitā izglītības iestāžu investīciju projektu, īstenošanai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajai kārtībai.

Detalizēta informācija par aizņēmuma nosacījumiem katram mērķim noteikta MK noteikumos**.

 • Nosacījumi:
 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 15 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Investīciju projekti jāuzsāk līdz 2022. gada 31. decembrim un jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.
 3. Aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā aizdevuma apmēra 2022. gadā ir ne mazāk kā 50 % un 2023. gadā ne vairāk kā 50 %.
 4. Aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks kā 50 000 euro;
 5. Pašvaldības projektus pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iesniedz VARAM vērtēšanai atbilstoši MK noteikumos** noteiktajām prasībām.
 6. Pēc MK lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu pašvaldības iesniedz  aizdevuma pieprasījumus atbilstoši noteiktajai vispārējai aizņemšanās kārtībai.

**2022.gada 22.februāra MK noteikumi Nr.413 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”

5. Aizņēmumi katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro apmērā.

 • Nosacījumi:
 1. Aizņēmums ar izņemšanu tikai 2022.gadā.
 2. Pašvaldībai kopējā maksimālā aizņēmuma summa 1 000 000 euro.
 3. Aizņēmumu nepiešķir pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu citos investīciju projektos.
 4. Jāiesniedz VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai.

5. Aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas termiņu līdz 3 gadiem.

6. Pašvaldībām 2022.gada aizņēmuma limita ietvaros tiek nodrošināta piešķirto vidējā termiņa aizdevumu izmaksa atbilstoši noslēgtajiem aizdevumu līgumiem.

 

Pašvaldību galvojumi 2022.gadā

Pašvaldībām 2022.gadā ir tiesības sniegt galvojumus pašvaldību kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

 1. Investīciju projektu īstenošanai, ievērojot normatīvajās aktos noteiktās prasības.
 2. Kurināmā iegādei.

Nosacījumi:

 1. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš līdz 2 gadiem no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
 2. Galvotā aizņēmuma atliktais pamatsummas maksājumu līdz 1 gadam no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
 3. Galvotā aizņēmuma izņemšana 2022.gadā.
 4. Jāievēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.

Informācijai

 • Aizņēmuma un galvojuma pieprasījumus iesniedz Valsts kases e-pakalpojumu eAizņēmumi sistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un nosacījumus. 

 

Normatīvie akti:

 • Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam”  10.pants.
 • Likuma  par budžetu un finanšu vadību, tajā skaitā 41.1 panta pirmās daļas 6.punkts.
 • MK 10.12.2019. noteikumi Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
 • MK 21.12.2021. noteikumi Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.
 • Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums.

 

Ieteikumi pašvaldībām aizņēmumu/ galvojumu dokumentu izstrādei