Pašvaldību aizņēmumi 2024. gadā

 1. Aizņēmumi ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un EKII projektiem.
  Nosacījumi: aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.
 2. Aizņēmumi ES Atveseļošanas fonda finansētiem projektiem.
  Nosacījumi: aizņēmuma apmērs nepārsniedz 110% no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma kopsummas un PVN izmaksas.
 3. Aizņēmumi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem, mazinot bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs  un  pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem.

      Nosacījumi:

 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz atbilstoši MK noteikumos* noteiktajām prasībām VARAM atzinuma saņemšanai.
 3. Aizņēmuma pieprasījumus pašvaldības iesniedz atbilstoši noteiktajai vispārējai aizņemšanās kārtībai. Aizņēmuma pieprasījumi pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem jāiesniedz ne vēlāk kā  līdz 2024. gada 1. septembrim.

 

 1. Aizņēmumi izglītības iestādes investīciju projektu īstenošanai ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai, kā arī skolu tīkla sakārtošanai.

      Nosacījumi:

 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz atbilstoši MK noteikumos* noteiktajām prasībām IZM atzinuma saņemšanai.
 3. Aizņēmuma pieprasījumus pašvaldības iesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.septembrim atbilstoši noteiktajai vispārējai aizņemšanās kārtībai.

 

 1. Aizņēmumi transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai

      Nosacījumi:

 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Aizņēmuma pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.septembrim.
 3. Maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš 7 gadi.

 

 1. Ceļu būvniecības projektiem, tajā skaitā projektā paredzēto  inženiertīklu būvniecībai.

     Nosacījumi:

 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 15 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz atbilstoši MK noteikumos* noteiktajām prasībām SM atzinuma saņemšanai.
 3. Aizņēmuma pieprasījumus pašvaldības iesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.septembrim atbilstoši noteiktajai vispārējai aizņemšanās kārtībai.

* 2024.gada 5.marta MK noteikumi Nr.159 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai”. 

 

 1. Aizņēmumi katras pašvaldības ne vairāk kā četriem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem.

      Nosacījumi:

 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai kā galvaspilsētai kopējā aizņēmumu summa 6 000 000 euro apmērā, pārējām  pašvaldībām kopējā  aizņēmumu summa 1 500 000 euro apmērā.
 2. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 15 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 3. Pašvaldība 2024. gadā neapgūto aizņēmuma daļu nodrošina no pašvaldības 2025. gada budžeta līdzekļiem un projekta vai tā daļas pilnīgu pabeigšanu līdz 2025. gada 31.decembrim.
 4. Aizņēmumu nepiešķir pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai citos investīciju projektos.
 5. Domes lēmums, kas apliecina attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai un lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

 1. Aizņēmumi iekšējās drošības investīciju projektu īstenošanai - policijas infrastruktūras izveidei un uzlabošanai.

      Nosacījumi:

 1. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 15 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā.
 2. Pašvaldības projektus pirms aizdevuma pieprasījuma iesniedz VARAM atzinuma saņemšanai par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai un projekta nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas ilgtspējīgai nodrošināšanai.
 3. Aizņēmuma pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.septembrim.

 

 1. Aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas termiņu līdz 3 gadiem.

 

 1. Pašvaldībām 2024.gada aizņēmuma limita ietvaros tiek nodrošināta piešķirto vidējā termiņa aizdevumu izmaksa atbilstoši noslēgtajiem aizdevumu līgumiem.

 

Pašvaldību galvojumi 2024.gadā

Pašvaldībām 2024.gadā ir tiesības sniegt galvojumus pašvaldību kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

 1. Investīciju projektu īstenošanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 2. Kurināmā iegādei.

Nosacījumi:

 1. Galvotā valsts aizdevuma atmaksas termiņš līdz 2 gadiem no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
 2. Galvotā valsts aizdevuma atliktais pamatsummas maksājumu līdz 1 gadam no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.
 3. Galvotā valsts aizdevuma izņemšana 2024.gadā.
 4. Jāievēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.

Informācijai

 • Aizņēmuma un galvojuma pieprasījumus iesniedz Valsts kases e-pakalpojumu eAizņēmumi sistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un nosacījumus. 

Normatīvie akti:

 • Likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36.pants.
 • Likums par budžetu un finanšu vadību, tajā skaitā 41.1 panta pirmās daļas 6.punkts.
 • MK 10.12.2019. noteikumi Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
 • MK 21.12.2021. noteikumi Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

Ieteikumi pašvaldībām aizņēmumu/ galvojumu dokumentu izstrādei