Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 11.panta pirmo daļu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi (Padome).

Padomei ir šādi pienākumi:

 1. pārraudzīt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma izpildi;
 2. pārraudzīt saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9.panta otro daļu izdoto Ministru kabineta noteikumu izpildi;
 3. saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12.panta otro daļu pieņemt lēmumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību un septiņu darbdienu laikā nosūtīt to Valsts kasei izpildei;
 4. izskatīt un apkopot valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā un sniegt atzinumus par tiem;
 5. ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikums Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma nodrošināšanai. 

 

Ar Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumu Nr.65 ir apstiprināts Padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja

 • Inta Komisare
  Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

 • Mārtiņš Bojārs
  Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Padomes locekļi:

 • Aleksandrs Bartaševičs 
  Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
 • Aija Grīnberga 
  Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamenta direktore
 • Janīna Jalinska
  Saeimas deputāte
 • Dace Kalsone
  Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta finanšu analītiķe
 • Uģis Mitrevics  
  Siguldas novada domes priekšsēdētājs
 • Ilze Oša
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos
 • Dace Pelēkā      
  Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore
 • Jānis Pētersons
  Strenču novada domes priekšsēdētājs
 • Andris Rāviņš   
  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
 • Mārtiņš Staķis
  Rīgas domes priekšsēdētājs
 • Monvīds Švarcs
  Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
 • Aiga Vīksna       
  Valsts kases Norēķinu departamenta direktore

Kontaktinformācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes jautājumos: 

Informācija par elektroniski parakstīto dokumentu iesniegšanu jāsūta uz Finanšu ministrijas elektronisko pasta adresi: FMpadomes@fm.gov.lv reģistrēšanai.

 

INFORMĀCIJAI PAŠVALDĪBĀM

Kārtējā Padomes sēde notiks 07.07.2021.