Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt zemāk minētās personas, ja tās nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas:

  • individuālais komersants,
  • individuālais uzņēmums,
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
  • fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs.

Taksācijas periods

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads.

Nodokļa objekts

Ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 euro gadā ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 euro gadā, — 40%.

Tajā gadā, kad mikrouzņēmums iegūst mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar:

1) 2. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 18 750 euro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 euro, — 40%;

2) 3. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 12 500 euro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 euro, — 40%;

3) 4. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 6250 euro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 euro, — 40%.

Mikrouzņēmumu nodoklis ietver:

• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku;

• mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Lai mikrouzņēmums varētu izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, tam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • paredzamais apgrozījums nepārsniegs PVN reģistrācijas slieksni;
  • mikrouzņēmums nav reģistrēts PVN maksātājs un neplāno kļūt par reģistrētu PVN maksātāju līdz PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

Ja mikrouzņēmums kļūs vai tam ir jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu (gadu).

Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma

Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, darbinieka ienākumus no mikrouzņēmuma apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Fiziskā persona mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt, vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, aizpildot īpaši tam paredzētu pieteikuma veidlapu un iesniedzot to VID.

Saņemot nodokļu maksātāja pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu vai arī saņemot informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka uzņēmums reģistrējoties ir paudis vēlmi kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, VID piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem un ierobežojumiem.

VID pozitīva lēmuma gadījumā jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek piemērots no dienas, kad VID ir saņēmis pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā.

Savukārt, lai ar taksācijas perioda 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu iegūtu jau reģistrēts individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība un fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, tiem līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim VID  ir jāiesniedz pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri nevēlas vairs turpināt būt mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, bet vēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli vispārīgā kārtībā, mikrouzņēmums var iesniegt VID informāciju līdz taksācijas gada 15.decembrim par to, ka, sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri, nebūs mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Ja mikrouzņēmums ir pārtraucis gan saimniecisko darbību, gan mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu, tas saimnieciskās darbības pārtraukšanas gadā un nākamajā gadā nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam visu taksācijas periodu (gadu) nav apgrozījuma, tad tas ar nākamo taksācijas periodu (nākamo gadu) zaudē šo statusu.

Attiecībā uz tiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri ir reģistrēti pēc taksācijas perioda 1.ceturkšņa (pēc kārtējā gada 31.marta) tiek skatīts, vai viņiem ir apgrozījums taksācijas (reģistrācijas gadā) un nākamajā taksācijas periodā (nākamajā gadā pēc mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanās gada). Ja apgrozījuma nav minētajos periodos, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji ar taksācijas periodam sekojošo gadu zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam jāiesniedz VID šādi pārskata dokumenti:

Ja nav darbinieku:

  • mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums – līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam,

Ja ir darbinieki:

Par periodu līdz 30.06.2021.:

  • ziņas par darba ņēmējiem, kas iegūst, maina vai zaudē mikrouzņēmuma darbinieka statusu,

Par periodu no 01.07.2021.:

  • sniedz dokumentus par darbiniekiem saskaņā ar vispārējo kārtību.

Pārejas noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas līdz 31.12.2020. ir reģistrēti kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji vai ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 01.01.2021. (jau reģistrētie mikoruzņēmumu nodokļa maksātāji), un mikrouzņēmuma darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 31.12.2020.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 2020.gada 31.decembrim, tiek noteikts pārejas periods līdz 2021.gada 30.jūnijam, kura laikā tiek piemērots līdz 2020.gada 31.decembrim spēkā esošais Mikrouzņēmumu nodokļa likuma regulējums, bet no 2021.gada 1.jūlija par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs, 2021.gadā vēl var būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, savukārt ar 2022.gada 1.janvāri tas zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – SIA 2021.gadā vēl var būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, bet ar 2022. gada 1. janvāri tas zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju. Ja 2021.gada laikā SIA pati jau nebūs mainījusi statusu, tad SIA statusa maiņa ar 2022.gada 1.janvāri notiks automātiski.  

Ja jau reģistrētajam mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – SIA  2021.gadā mikrouzņēmuma īpašnieku maiņas rezultātā palielinās mikrouzņēmuma īpašnieku skaits, mikrouzņēmums zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – SIA mikrouzņēmuma īpašnieku skaits.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam 2021.gadā ir tiesības mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedzot pieteikumu VID.

Normatīvie akti

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Uz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izdotie Ministru kabineta noteikumi:

Noderīgi

Informācija par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrēšanu un ierobežojumiem izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli  ir pieejama VID mājaslapā, sadaļā Nodokļi / Mikrouzņēmumu nodoklis.