Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu (25.01.2021. rīkojums Nr.47 „Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam”) 2021.-2022.gadā ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienības veica resoros horizontālu risku vadības iekšējo auditu vai konsultāciju ar mērķi novērtēt risku vadības sistēmas brieduma līmeni un sniegt ieteikumus risku vadības sistēmas ieviešanai un attīstībai ministrijās un iestādēs, tādejādi stiprinot kopējo pārvaldību.

Īstenoto iekšējo auditu un konsultāciju rezultāti sniedza skaidru vēstījumu, ka ir nepieciešama valsts pārvaldes specifikai atbilstoša, vienota, detalizēta un praktiski pielietojama risku vadības metodika, lai veicinātu institūciju vadītāju un darbinieku izpratni par visaptverošas risku vadības sistēmas lomu, nozīmi un pievienoto vērtību institūcijas pārvaldībā un mērķu sasniegšanā, paaugstinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas par risku vadības procesu, kā arī iedzīvinātu pozitīvu risku vadības kultūru katrā institūcijā un kopumā valsts pārvaldē.

Pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas un pasūtījuma biedrība “Iekšējo Auditoru Institūts”, pieaicinot profesionālus, pieredzējušus un praktizējošus risku vadības ekspertus, ir izstrādājusi Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatu.

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas vāka noformējums

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt Latvijas publiskās pārvaldes iestādēm izvēlēties vajadzībām un iespējām piemērotu un visaptverošu risku vadības modeli un nodrošināt izvēlētā modeļa ieviešanu un sistemātisku pilnveidošanu, sekmējot vienotas izpratnes par risku vadības nepieciešamību un ieguvumiem rašanos iestādēs.

Rokasgrāmata ir pirmais dokuments, kurā ir arī apkopota un strukturēti atspoguļota informācija par publiskajam sektoram piemītošajiem, raksturīgākajiem riskiem.

Rokasgrāmatas mērķauditorija ir ministriju valsts sekretāri, iestāžu vadītāji, pašvaldību vadītāji, risku vadības speciālisti, risku vadības procesa dalībnieki, kvalitātes vadītāji, procesu vadītāji, iekšējie auditori un citi iestāžu un pašvaldību darbinieki.

Rokasgrāmatas pielikumos ir iekļautas metodiskas veidlapas, kas iestādēm ir pieejamas arī digitālā  veidā, lai tās būtu ērti un ātri ieviešamas un pielāgojamas praktiskajā darbībā.

Rokasgrāmatas izstrādē nozīmīgu atbalstu sniedza arī iestāžu vadītāji, risku vadības speciālisti un iekšējie auditori, iesaistoties darba grupās. Paldies visiem par veiksmīgu sadarbību! Rokasgrāmata ir finansēta no Latvijas valsts budžeta.

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas video materiāls

Pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma ir sagatavots Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas video materiālu cikls septiņās daļās ar mērķi viegli uztveramā veidā izstāstīt Rokasgrāmatas saturu, fokusējoties uz būtiskāko risku vadības sistēmas plānošanā, ieviešanā un attīstīšanā:

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

1.daļa “Ievads risku vadībā”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

2.daļa “Risku vadības ieviešana”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

3.daļa “Risku vadības kultūra”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

4.daļa “Risku vadības process”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

5.daļa “Stratēģijas rīcībai ar riskiem”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

6.daļa “Risku uzraudzība un komunikācija”
Skatīt vairāk

Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

7.daļa “Ieteikumi risku vadības integrēšanai”
Skatīt vairāk