Nosaukums Apraksts Tiesību akts Politika/
Darba grupa
Attiecīgā
R.V.
numurs
Tikšanās biežums
AML/CFT politika

Finanšu sektora attīstības padome (FSAP)

Koordinējošā iestāde, kuras mērķis ir pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī īstenot AML/CFT[1] likumā noteiktos uzdevumus. Pamatā, šī ir vissvarīgākā politikas Grupa augstākā līmeņa lēmumu pieņemšanai AML/CFT jomā.

 

Īstenot AML/CFT likumā noteiktos uzdevumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. pants un AML/CFT likuma 61. panta otrā daļa.
 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/155625

POLITIKA

RV-1

2x / gadā

Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvā padome

Sekmēt FID darbību un koordinēt tā sadarbību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un attiecīgās jomas atbildīgajiem subjektiem. Uzdevumus nosaka AML/CFT likuma XI nodaļa.

Pēdējo reizi to nesen sasauca ar mērķi pieņemt Nacionālo AML/CFT/CFP riska novērtējumu starp visām ieinteresētajām pusēm.

https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987

DARBA GRUPA

RV-6

RV-7

Nav noteikts

Uzraudzības un kontroles institūciju koordinācijas platforma

Platforma, kurā AML/CFT uzraudzības un kontroles institūcijas dalās savā pieredzē, uzraudzības pieejā, statistikas datos par pārbaudēm un sankcijām, kas piemērotas AML/CFT jomā. Viena gada ietvaros katra uzraudzības un kontroles institūcija sniedz savu prezentāciju pārējām uzraudzības un kontroles institūcijām, FID un citām valsts institūcijām, cita starpā, lai sekmētu labākas uzraudzības prakses pāreju. Platformu koordinē FID.

 

DARBA GRUPA

RV-3

RV-4

 

Sadarbības koordinācijas grupa

Regulē Latvijas publiskās un privātās partnerības modeli un izveido platformu tā pienācīgai darbībai. FID šeit ir centrālā institūcija un tā atbild par šo publiskās un privātās partnerības sanāksmju organizēšanu (vairāk nekā 120 sanāksmes 2020. gadā). Katras sanāksmes sastāvs ir atšķirīgs - tas ir atkarīgs no attiecīgās apskatāmās tēmas.

 

Latvijas FID koordinē sadarbību starp operatīvās darbības veicošajām institūcijām, izmeklēšanas institūcijām, prokuratūru, Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī likuma subjektiem. Sanāksmes sasauc FID, pēc savas iniciatīvas, vai ja to ierosina vismaz viena no iesaistītajām institūcijām. Nepieciešamības gadījumā, Sadarbības koordinācijas grupā var pieaicināt Likuma subjektu uzraudzības un kontroles iestādes pārstāvi.

Sadarbības koordinācijas padome tika izveidota saskaņā ar AML/CFT likuma 55. panta grozījumiem.

 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987

 

DARBA GRUPA

RV-1

RV-3

RV-4

RV-7

RV-8

 

Sankciju politika

Sankciju koordinācijas padome

Sankciju koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir koordinēt to kompetento institūciju darbību, kuras ir atbildīgas par starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi, tās uzraudzību vai kontroli, un veicināt vienotu pieeju normatīvo aktu piemērošanā starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomā.

https://likumi.lv/ta/en/en/id/308140

POLITIKA

RV-10

RV-11

4x / gadā

Sankciju operatīvās reaģēšanas grupa

Atrodas Ārlietu ministrijas pakļautībā. Šis ir ad-hoc formāts efektīvai izlūkošanas datu apmaiņai, izmeklējot mērķētas finanšu sankcijas, kā arī ar mērķi koordinēt sankciju darbību izpildi un ierosināšanu.

 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/308140

DARBA GRUPA

RV-10

RV-11

 

Terorisma/proliferācijas novēršana

Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padome

Konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot Pretterorisma centra un valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī privāto tiesību juridisko personu sadarbību pretterorisma jomā, lai nodrošinātu valsts gatavību efektīvi novērst terorisma draudus un likvidēt to izraisītās sekas.
 

https://likumi.lv/ta/id/122154

POLITIKA

RV-9

RV-10

RV-11

2x / gadā

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja

Veic Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus. Sagatavo priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektiem par stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas, realizācijas, lietošanas, tehniskās apkalpošanas, eksporta, importa, pārvietošanas un tranzīta kontroles nodrošināšanu. Koordinē stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu kvalifikācijas celšanas iespējas. Koordinē pieredzes un palīdzības sniegšanu ārvalstīm, lai pilnveidotu to stratēģiskas nozīmes preču kontroles sistēmas. Piedalās Eiropas Savienības dalībvalstu, starptautisko eksporta kontroles režīmu dalībvalstu un citu valstu eksporta kontroles institūciju semināros, konferencēs un projektos, kas veicina ķīmisko, bioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču izplatības ierobežošanu.
 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/195928-by-laws-of-the-committee-for-control-of-goods-of-strategic-significance

DARBA GRUPA

RV-9

RV-10

RV-11

1x / ceturksnī

Noziedzības novēršana

Noziedzības novēršanas padome

(Koleģiāla institūcija) - mērķis ir stiprināt tiesiskumu, koordinēt un pilnveidot valsts institūciju darbību, lai novērstu un apkarotu noziedzību, īpaši korupciju un organizēto noziedzību, kas apdraud valsts drošību un ekonomisko stabilitāti. Padome sekmē arī vienotu un efektīvu izpildvaras un tiesu varas sadarbību tiesiskuma stiprināšanai.

https://likumi.lv/ta/id/83440-noziedzibas-noversanas-padomes-nolikums

POLITIKA

RV-7

RV-8

 

Darba grupa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda finanšu līdzekļu izmantošanas jautājumos

Izskata uzraudzības un kontroles institūciju, tiesībsargājošo institūciju un tiesu ierosinājumus par konfiscēto līdzekļu izmantošanu. Fonda programmu finansē no valsts budžeta ieņēmumiem, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar nolēmumiem par konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu (finanšu līdzekļu un citas mantas) realizāciju vai citu līdzekļu realizāciju noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībā, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji un citas institūcijas (konfiscētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi).

https://likumi.lv/ta/en/en/id/296013

DARBA GRUPA

RV-8

 

Cits

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas koordinēšana

Koordinējošā institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību AML/CFT jomā ir Finanšu sektora attīstības padome. Finanšu sektora attīstības padomes sastāvu, funkcijas, uzdevumus, tiesības, lēmumu pieņemšanas kārtību un darba organizāciju nosaka Ministru kabinets.
 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987

Plānots izveidot, lai operatīvāk sagatavotos FSAP sēdēm

   

ES līmeņa AML/CFT ekspertu darba grupa

Tās uzdevums ir konsultēt Eiropas Komisiju AML/CFT jautājumos. Darba grupa sniedz atbalstu Komisijai deleģēto aktu sagatavošanā, likumdošanas (tiesību aktu) ierosinājumu un politikas iniciatīvu sagatavošanā, īsteno koordinēšanu ar dalībvalstīm, viedokļu apmaiņu, sniedz ekspertu slēdzienus Komisijai, sagatavojot īstenošanas pasākumus, t.i. pirms Komisija iesniedz šos pasākumu projektus komitoloģijas (komiteju procedūru) komitejai. Tā kalpo arī par diskusiju platformu dalībvalstīm AML/CFT jautājumos.

 

DARBA GRUPA

Koncentrējas uz ES līmeņa AML politiku

RV-3

RV-4

RV-5

RV-6

RV-10

RV-11

 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (WGB) rekomendāciju īstenošanas Uzraudzības komiteja

Atrodas Tieslietu ministrijas pakļautībā. Nav tas pats, kas ES līmeņa AML/CFT ekspertu grupa vai Moneyval grupa. Tas ir nacionāla līmeņa starpinstitucionāls veidojums ar mērķi koordinēt OECD WGB rekomendāciju īstenošanu. ES līmenī FKTK piedalās Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāta (DG FISMA) pakļautībā esošajā AML ekspertu grupā. Grupa strādā pie/sniedz ieguldījumu 2020. gada maijā pieņemtajā ES AML/CFT Rīcības plānā.

 

POLITIKA

      RV-7

RV-8

RV-3

 

*RV-2 “Starptautiskā sadarbība” skar visas sadarbības platformas un tajā apspriežamos jautājumus

 


[1] Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums