2021.gada budžeta izlietojums
Cik tiek novirzīts nozarēm no viena nodokļos iemaksātā eiro 2021. gadā?

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” izstrādes procesā”

Ministru kabineta lēmums

Likuma teksts "Par valsts budžetu 2021.gadam"
1. pielikums "Valsts konsolidētais budžets"
2. pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi" 
3. pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"
4. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
5. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
7. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
8. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus"
9. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
11. pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi

Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

1.1. Ārējā ekonomiskā vide 
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
1.5. Jūtīguma analīze
1.6. Iepriekšējo makroekonomisko prognožu izvērtējums

2. Fiskālais apskats

2.1. Vispārējās valdības budžeta struktūra
2.2. Vispārējās valdības budžeta bilance
2.3. Valdības apstiprinātie atbalsta pasākumi Covid-19 infekcijas izraisītās krīzes seku mazināšanai tautsaimniecībā un to fiskālā ietekme
2.4. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm
2.5. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
2.6. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm.

3. Ieņēmumu analīze

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto kopbudžeta maksājumu parādi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
7. Grozījumi tiesību aktos