Eiropas Savienības līmenī komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta kontroli (uzraudzību) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta nosacījumiem, kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, veic Eiropas Komisija.

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts ir tā institūcija, kas ir atbildīga par konkurences politikas piemērošanu un attīstību Eiropas Savienības interesēs.

Savukārt nacionālā līmenī Finanšu ministrijai kā nacionālajai komercdarbības atbalsta kontroles (uzraudzības) institūcijai atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajam ir šādas funkcijas (likuma 9.pants):

  1. veikt ikvienu plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai ad-hoc atbalsta projektos sākotnējo izvērtēšanu; 
  2. nosūtīt Eiropas Komisijai pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai ad-hoc atbalsta projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai ad-hoc atbalsta projektos.  
  3. gatavot ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.