Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, Eiropas Savienībā tiek ieviests elektroniskais ziņošanas formāts, kurā komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk- Emitenti), turpmāk jāsagatavo savi gada pārskati. Šī prasība izriet no:

Par finanšu pārskatiem ESEF formātā

Eiropas Savienības normatīvais regulējums noteic pienākumu obligātajiem revidentiem sniegt atzinumu par to, vai xHTML formātā sagatavotais gada finanšu pārskats un konsolidētais finanšu pārskats (ja tāds ir jāsagatavo), kas sagatavots, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 2020.gadā, atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām. Šobrīd Revīzijas pakalpojumu likums (1.panta pirmās daļas 1.punkts) noteic, ka atzinumā zvērinātam revidentam ir jāiekļauj arī viedoklis par to, vai gada pārskats/konsolidētais gada pārskats atbilst normatīvo aktu prasībām (t.sk. turpmāk arī Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām).

Līdz ar to revidentiem turpmāk revidentu ziņojumā jāiekļauj ne tikai atzinums par to, ka emitenta finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu saskaņā ar atbilstošo finanšu pārskatu pamatnostādnēm, bet arī tas, vai elektroniskajā ziņošanas formātā (ESEF) sagatavotais gada pārskata un konsolidētā gada pārskata formāts atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām.

Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru (ERPSK) komiteja ir publicējusi vadlīnijas revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic emitentu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

Par ESEF prasību atlikšanu

2021.gada 16.februārī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 16.februāra Regulu (ES) 2021/337, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam un Direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz vienotā elektroniskā ziņošanas formāta izmantošanu gada finanšu pārskatiem nolūkā palīdzēt atgūties no Covid-19 krīzes). Ar grozījumiem tika arī noteikta  iespēja par 1 gadu atlikt Emitentu pienākumu sagatavot un publicēt savus gada finanšu pārskatus saskaņā ar vienoto elektronisko ziņošanas formātu (ESEF), ja Eiropas Savienības dalībvalstis izvēlas izmantot šo iespēju. Latvija ir izvēlējusies izmantot šo iespēju.

Līdz ar to Emitentiem nav obligātas ESEF prasības attiecībā uz gada finanšu pārskatiem par periodu, kas sākas no 2020.gada 1.janvāra. ESEF prasības ir obligātas attiecībā uz gada finanšu pārskatiem ar nākamo pārskata periodu, kas sākas 2021.gada 1.janvārī vai vēlāk. Emitentiem nav aizliegts sagatavot un publicēt gada pārskatus atbilstoši ESEF prasībām pirms šo prasību obligātas piemērošanas.