Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, Eiropas Savienībā tiek ieviests elektroniskais ziņošanas formāts, kurā komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk- Emitenti), turpmāk jāsagatavo savi gada pārskati. Šī prasība izriet no:

Par finanšu pārskatiem ESEF formātā

Eiropas Savienības normatīvais regulējums noteic pienākumu obligātajiem revidentiem sniegt atzinumu par to, vai xHTML formātā sagatavotais gada finanšu pārskats un konsolidētais finanšu pārskats (ja tāds ir jāsagatavo), kas sagatavots, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 2020.gadā, atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām. Šobrīd Revīzijas pakalpojumu likums (1.panta pirmās daļas 1.punkts) noteic, ka atzinumā zvērinātam revidentam ir jāiekļauj arī viedoklis par to, vai gada pārskats/konsolidētais gada pārskats atbilst normatīvo aktu prasībām (t.sk. turpmāk arī Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām).

Līdz ar to revidentiem turpmāk revidentu ziņojumā jāiekļauj ne tikai atzinums par to, ka emitenta finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu saskaņā ar atbilstošo finanšu pārskatu pamatnostādnēm, bet arī tas, vai elektroniskajā ziņošanas formātā (ESEF) sagatavotais gada pārskata un konsolidētā gada pārskata formāts atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2019/815 prasībām.

Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru (ERPSK) komiteja ir publicējusi vadlīnijas revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic emitentu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.