Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas biroja (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange unit) darbības mērķis ir palīdzēt valstīm likumdošanas saskaņošanas, piemērošanas un ieviešanas jautājumos. No 2008.gada 1.janvāra TAIEX finanšu instrumenta aktivitāšu saņemšanai var pieteikties ES kandidātvalstis, ENPI programmas (European Neighbourhood and Partnership Instrument) un IPA programmas (Pre-accession Instrument) valstis.

Latvijas pārstāvji var piedalīties TAIEX organizētajās aktivitātēs kā eksperti semināros un darba grupās vai piedaloties citos TAIEX rīkotajos pasākumos un sniegt savu pieredzi un zināšanas, vispirms reģistrējoties TAIEX ekspertu datu bāzē, kura tiek izmantota nepieciešamo ekspertu atlasei. Reģistrācija TAIEX ekspertu datu bāzē dod iespēju tikt izraudzītam par ekspertu TAIEX pasākumā, tomēr tā automātiski neuzliek saistības piedalīties tajos. Sazināšanās ar TAIEX biroju parasti notiek elektroniski, lai nodrošinātu ātrāku informācijas apmaiņu. Vairāk informācijas par TAIEX biroja darbu ir atrodama TAIEX mājas lapā.Lūdzam informēt Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamentu elektroniski uz e-pasta adresēm inga.petersone@fm.gov.lv, ja reģistrējaties TAIEX ekspertu datu bāzē vai esat saņēmis uzaicinājumu piedalīties TAIEX organizētajās aktivitātēs.