Pilnvarnieku valde (Board of Govenors) ir galvenā SVF regulējošā institūcija, kurā ikvienu no 185 dalībvalstīm pārstāv pilnvarnieks un tā vietnieks. Parasti šīs funkcijas pilda finanšu ministri un/vai centrālo banku vadītāji. Pilnvarnieku kompetencē ir lēmumu pieņemšana par stratēģiski svarīgākajiem Fonda darbības jautājumiem, t.i. statūtu jeb Vienošanās līguma grozīšana, dalībvalstu uzņemšana un izslēgšana, kapitāla daļu skaita (kvotu) pārskatīšana, izpilddirektoru apstiprināšana. Pilnvarnieki tiekas reizi gadā SVF/Pasaules Bankas pilnvarnieku gadskārtējā sanāksmē, lai formāli izlemtu par SVF galvenajiem jautājumiem. Pārējā laikā pilnvarnieku pārstāvji izpilddirektoru valdē izsaka to pārstāvēto valdību(-as) viedokli par SVF jautājumiem.

Izpilddirektoru valdē (Executive Board) ir 24 izpilddirektori, kuri pārstāv visas 185 dalībvalstis. Izpilddirektoru valde ir atbildīga par SVF ikdienas darbu. SVF izpilddirektoru valde sanāk ne retāk par 3 reizēm nedēļā, lai apspriestu ieplānotos jautājumus. Pašlaik SVF ir pieci izpilddirektori – ASV, Japānas, Vācijas, Francijas un Lielbritānijas – kuri amatos tiek iecelti un kuri pārstāv atsevišķas valstis. Pārējie 19 izpilddirektori tiek ievēlēti un  pārstāv noteiktas valstis vai valstu grupas. Katra izpilddirektora balss ir vienāda ar tā pārstāvētās valsts vai valstu grupas balsu skaitu, taču izpilddirektoru valde reti pieņem lēmumus uz formālas balsošanas pamata, bet vairākumā gadījumu pamatojas uz konsensa principu. SVF rīkotājdirektors ir izpilddirektoru valdes priekšsēdētājs.

Starptautiskajā monetārajā un finanšu komitejā (International Monetary and Financial Committee) ir 24 pilnvarnieki, kuri pārstāv valsti vai valstu grupas atbilstoši izpilddirektoru valdes sadalījumam. Komiteja sanāk divas reizes gadā SVF/Pasaules Bankas pavasara sanāksmē un pilnvarnieku gadskārtējā sanāksmē, lai sniegtu priekšlikumus SVF par starptautiskās monetārās sistēmas darbības pilnveidošanu.
2008. gada 28. aprīlī SVF Pilnvarnieku valde apstiprināja SVF kvotu un balsstiesību reformu, kā rezultātā SVF dalībvalstīm tika trīskāršotas pamata balsis, stiprinot mazo un zemāk attīstīto Fonda dalībvalstu līdzdalību un pārstāvniecību. Pamata balsu palielināšana paredz grozījumu veikšanu SVF Statūtos. Tika arī apstiprināta jaunā formula, pēc kuras turpmāk tiks aprēķināta dalībvalstu kvota.