2020.gada 27. novembrī Finanšu sektora attīstības padome vienojās atbalstīt pasākumu plānu, kas veicinās vienotu un konsekventu pieeju valsts institūciju un finanšu iestāžu sadarbībā, uzraudzībā un komunikācijā ar klientiem, nodrošinot ar riskiem samērīgas pieejas izmantošanu, tai skaitā mazinot administratīvo slogu [visā uzraudzības, banku un klientu sadarbības ķēdē].

Plāns tapis, uzklausot Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumus, un guvis plašu atbalstu visu iesaistīto institūciju lokā. Pasākumu plāna mērķis ir ieviest vienotu un konsekventu pieeju finanšu iestāžu sadarbībā un uzraudzībā, kā arī sadarbībā un komunikācijā ar klientiem, un veicināt izpratni par kopīgo atbildību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, vienlaikus nodrošinot augstāko starptautisko atbilstības standartu ievērošanu.

Plānā ietverto pasākumu īstenošana uzsākta jau 2020.gada gada beigās, turpinot pakāpenisku uzlabojumu ieviešanu, ieviešot riskos balstītu pieeju kredītiestāžu uzraudzībā un sadarbībā ar klientiem, lai prasību piemērošana notiktu atbilstoši identificētajiem riskiem un klienta darījumu būtībai.

Galvenie sagaidāmie privāto un juridisko personu ieguvumi būs:

  • Riskos, bet ne stingros normatīvos balstīti klientu un darījumu izpētes pasākumi;
  • Uz risku balstīti kritēriji, pie kuriem pieļaujama vienkāršota klientu izpēte;
  • Uzlabota komunikācija starp kredītiestādi un klientu, pilnveidots sūdzību izskatīšanas process;
  • Kopējās atbildības un izpratnes stiprināšana naudas atmazgāšanas un citu finanšu noziegumu novēršanā, kā arī sankciju ieviešanā;
  • Vairāk – skaidrojumi, mazāk – formāla normatīvo prasību izpilde;
  • Valsts reģistru satura papildināšana un informācijas iegūšanas un tehniskās pieejamības uzlabošana kredītiestādēm, atslogojot, kur iespējams, prasības no klientiem.

Pasākumu plāns