Dokumenta nosaukums

Īss apraksts

Vadlīnijas finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai

 

Finanšu un ekonomisko aprēķinu standarta modelis

Atjaunotas 18.03.2019.

Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi sniegt metodoloģisku atbalstu finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 3.punktam.

Programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālajā līmenī

Ernst & Young Baltic pētījumā apkopots situācijas raksturojums PPP jomā Latvijā un kaimiņvalstīs, veikta programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” īstenoto apakšprojektu analīze, kā arī sniegti priekšlikumi PPP ieviešanas veicināšanai Latvijā turpmāk.

Kohēzijas fonda piesaiste publiskās un privātās partnerībasprojektiem

PricewaterhouseCoopers pētījumā sniegti skaidrojumi kā praktiski var tikt nodrošināta galvenokārt Kohēzijas fonda finansējuma piesaiste PPP projektiem, kā arī izvērtētas citu valstu labāko šādu projektu piemēru īstenošanas modeļu ieviešanas iespējas Latvijā.

Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru analīze

Baltic Institute of Social Sciences pētījumā ir aplūkota PPP politikas veidošanās un īstenošana Latvijā, analizēta īstenoto un uzsākto PPP gadījumu pieredze un uzņēmēju attieksmes pret PPP pretstatā publiskajiem iepirkumiem, kā arī sniegti ieteikumi politikas veidotājiem, kas būtu jāveic PPP politikas turpmākajai attīstībai Latvijā.

Publiskās un privātās partnerības izmantošanas iespējas pašvaldībās

Publiskās un privātās partnerības asociācijas (sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) veiktās aptaujas mērķis ir atklāt gan pašvaldības interesējošus, gan tām aktuālus problēmjautājumus saistībā ar PPP, kas turpmāk atvieglotu PPP projektu attīstību Latvijā.

Aptauja tika veikta elektroniski laika posmā no 2010. gada janvāra līdz aprīlim (ieskaitot). Aptaujā piedalījās 71 pašvaldība, kas ir 58% no pašvaldību skaita.

PPP izmantošanas iespējas Latvijas tautsaimniecības nozarēs

NK konsultāciju biroja pētījumā ir aplūkota PPP izmantošana vairākās Latvijas tautsaimniecības nozarēs, aprakstīta ārvalstu prakse PPP ieviesanā, analizēti Latvijas tautsaimniecības nozaru plānošanas dokumenti, kā arī aprakstītas PPP īstenošanas iespējas Latvijā.

Valsts un privātā partnerība Latvijā

Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras informatīvais materiāls, kas ietver būtiskāko informāciju par PPP Latvijā.

Atbalsts valsts un privātās partnerības projektu sagatavošanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras infromatīvais materiāls, kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364 „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums". Tajā ir dota īsa informācija par programmas atbalsta apjomu, programmas ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm, attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām, kā arī par projektu iesniegumu iesniegšanu un vērtēšanu.