Nr.
p.k.

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums

Kontaktpersona/s

Pamatojums izveidei

1.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā referente Lolita Zandare

Likums „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” 8.panta otrā daļa
Finanšu ministrijas 2013.gada 8.marta rīkojums Nr.97 „Par Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas izveidošanu”

2.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā eksperte Kristīne Kapteine – Miezere, vecākā referente Aivita Zavadska

MK 25.03.2008 noteikumi „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 3.punkts;

Finanšu ministrijas 2014.gada 3.janvāra rīkojums Nr.8 „Par pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sastāvu”

3.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansēšanas nodaļas vadītāja Inese Runkovska, vecākā referente  Elīna Sakniņa-Šakale

MK 19.08.2010. rīkojums Nr.491 „Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi”

4.

Revīzijas konsultatīvā padome

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktores vietniece un Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vadītāja Dace Šodnaka

Finanšu ministrijas 2020.gada 21.februāra  rīkojums Nr.48 „Par revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu”.

MK 25.11.2008.noteikumi Nr.967 „Revīzijas konsultatīvās padomes nolikums”

Vairāk informācijas par padomes darbu.

5.

Konsultatīvā padome muitas politikas jomā

Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vecākā eksperte Marika Vībāne

Finanšu ministra 2020.gada 13.janvāra rīkojums Nr.6

6.

Latvijas Pastāvīgā darba grupa iespējamas finanšu krīzes vadības jautājumos

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere

2007.gada 9.oktobra vienošanās Nr.001-07/2007/1087 par sadarbības pamatprincipiem iespējamas finanšu krīzes situācijās

7.

Darba grupa sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

Valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa

MK 02.12.2013. rīkojums Nr.584 „Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai”

8.

Prognozēšanas darba grupa

Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore Inta Vasaraudze

Finanšu ministrijas 2012.gada 12.jūlija Prognozēšanas darba grupas reglaments Nr. 12-16/13

9.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta

2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvā darba grupa
ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte Inga Vajevska

Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumu Nr.683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta  2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi” 35.punkts

Finanšu ministrijas 2020.gada 14.janvāra rīkojums Nr.8 “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas izveidi

10.

Tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa

ES fondu stratēģijas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Normunds Strautmanis

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 2.punktu

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”

11.

Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Baiba Martinsone

Finanšu ministrijas 2014. gada 14.februāra rīkojumu Nr.80 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta,Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšuinstrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupu”.

12.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komiteja

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta

ES fondu investīciju ziņojumu nodaļas vecākā eksperte Līva Jirgensone

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu

13.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Alda Krieva

Finanšu ministrijas 2013. gada 19.decembra rīkojumu Nr.593„Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu”

14.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam darba grupa

Nodokļu analīzes departamenta direktore Kristīne Bāra un Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu politikas stratēģijas nodaļas vadītāja Ieva Kodoliņa-Miglāne Finanšu ministres 2016.gada 4.oktobra rīkojums Nr.486
15. Darba grupa, lai izstrādātu jaunu likumu par grāmatvedību, kā arī pārskatītu un pilnveidotu arī uz šī likuma pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece un Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja Arta Priede

Finanšu ministrijas 2018.gada 3.maija rīkojums Nr.150 “Par darba grupas izveidi”

16. Darba grupa, kas izveidota, lai izstrādātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2022/2464 (2022.gada 14.decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr.537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES ieviešanai nepieciešamos tiesību aktus Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece un Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja Arta Priede Finanšu ministrijas 2023. gada 16. februāra rīkojums Nr. 42 “Par darba grupas izveidi”