Nr.p.k.

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums

Kontaktpersona/s

Pamatojums izveidei

1.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā referente Lolita Zandare

Likums „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” 8.panta otrā daļa
Finanšu ministrijas 2013.gada 8.marta rīkojums Nr.97 „Par Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas izveidošanu”

2.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā eksperte Kristīne Kapteine – Miezere, vecākā referente Aivita Zavadska

MK 25.03.2008 noteikumi „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 3.punkts;

Finanšu ministrijas 2014.gada 3.janvāra rīkojums Nr.8 „Par pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sastāvu”

3.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansēšanas nodaļas vadītāja Inese Runkovska, vecākā referente  Elīna Sakniņa-Šakale

MK 19.08.2010. rīkojums Nr.491 „Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi”

4.

Revīzijas konsultatīvā padome

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktores vietniece un Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vadītāja Dace Šodnaka

Finanšu ministrijas 2020.gada 21.februāra  rīkojums Nr.48 „Par revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu”.

MK 25.11.2008.noteikumi Nr.967 „Revīzijas konsultatīvās padomes nolikums”

Vairāk informācijas par padomes darbu.

5.

Konsultatīvā padome muitas politikas jomā

Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vecākā eksperte Marika Vībāne

Finanšu ministra 2020.gada 13.janvāra rīkojums Nr.6

6.

Latvijas Pastāvīgā darba grupa iespējamas finanšu krīzes vadības jautājumos

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere

2007.gada 9.oktobra vienošanās Nr.001-07/2007/1087 par sadarbības pamatprincipiem iespējamas finanšu krīzes situācijās

7.

Darba grupa sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

Valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa

MK 02.12.2013. rīkojums Nr.584 „Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai”

8.

Prognozēšanas darba grupa

Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore Inta Vasaraudze

Finanšu ministrijas 2012.gada 12.jūlija Prognozēšanas darba grupas reglaments Nr. 12-16/13

9.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Gita Tenisone

Likuma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums”9.pants

(http://www.swiss-contribution.lv/upload/likumi_lv_183485_24.02.2011_.pdf).

Finanšu ministrijas 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.359„Par Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības komitejas sastāvu”.

10.

EEZ, Norvēģijas finanšu instrumentu uzraudzības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Signe Sīlīte

Likuma „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums”13.pants

(http://www.eeagrants.lv/files/EEZ_NOR_FI%2009-14_likums_24022012.pdf).

Finanšu ministrijas 2012.gada 14.marta rīkojums Nr.127 „ Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas sastāvu”.

11.

Tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa

ES fondu stratēģijas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Normunds Strautmanis

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 2.punktu

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”

12.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteja

ES fondu stratēģijas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Astrīda Celmiņa

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas reglaments

13.

Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Baiba Martinsone

Finanšu ministrijas 2014. gada 14.februāra rīkojumu Nr.80 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta,Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšuinstrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupu”.

14.

2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fondauzraudzības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece Signe Albiņa

Pamatojoties uz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 63.-66.pantu: http://www.esfondi.lv/page.php?id=487;

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 16.panta pirmo un otro daļu

15.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Alda Krieva

Finanšu ministrijas 2013. gada 19.decembra rīkojumu Nr.593„Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu”

16.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam darba grupa

Nodokļu analīzes departamenta direktore Kristīne Bāra un Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu politikas stratēģijas nodaļas vadītāja Ieva Kodoliņa-Miglāne Finanšu ministres 2016.gada 4.oktobra rīkojums Nr.486