Eiropas Komisija ir izstrādājusi un 2020.gada 19.martā apstiprinājusi Komisijas paziņojumu - Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid19 uzliesmojuma situācijā (turpmāk – Pagaidu regulējums). Šajā Pagaidu regulējumā ir ietverta informācija par komercdarbības atbalsta pasākumiem, kādi var tikt izstrādāti Covid19 krīzes seku risināšanai, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107(3)(b) pantu. Situācijai Covid19 uzliesmojuma kontekstā attīstoties, Eiropas Komisija ir veikusi grozījumus Pagaidu regulējumā.

SESTIE GROZĪJUMI UN KONSOLIDĒTĀ PAGAIDU REGULĒJUMA VERSIJA

Eiropas Eiropas Komisija 2021.gada 18.novembrī ir pieņēmusi sestos grozījumus 2020. gada 19. martā pieņemtajā Pagaidu regulējumā. Šo grozījumu mērķis ir līdz 2022. gada 30. jūnijam pagarināt valsts atbalsta pagaidu regulējuma darbības beigu termiņu (pašlaik  – 2021. gada 31. decembris). Lai vēl vairāk paātrinātu atveseļošanos pēc COVID-19 krīzes radītajām sekām, Komisija ir nolēmusi uz zināmu papildu laiku ieviest arī divus jaunus pasākumus, kas radītu tiešus stimulus uz nākotni vērstiem privāto investīciju un maksātspējas atbalsta pasākumiem:

 • investīciju atbalsta pasākumus, kam jāpalīdz dalībvalstīm novērst krīzes radīto investīciju nepietiekamību.
 • maksātspējas atbalsta pasākumus, kas piesaistītu privātos līdzekļus un darītu tos pieejamus investīcijām mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), tostarp jaunuzņēmumos un mazos vidējas kapitalizācijas uzņēmumos.

Turklāt Komisija veica arī citus grozījumus, piemēram:

 1. no 2022. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 30. jūnijam pagarināja dalībvalstu iespēju saskaņā ar pagaidu regulējumu piešķirtos atmaksājamos instrumentus (piemēram, garantijas, aizdevumus, atmaksājamos avansus) pārveidot par citiem atbalsta veidiem, piemēram, tiešajām dotācijām;
 2. pielāgoja noteiktu atbalsta veidu maksimālās summas proporcionāli pagarinājuma darbības ilgumam (tika palielināti maksimālie atbalsta apmēri no 1,8 miljoniem euro līdz 2,3 miljoniem euro, savukārt zvejniecības un akvakultūras nozarē no 270 000 euro uz 345 000 euro un lauksaimniecības produktu primārās ražošanas jomā no 225 000 euro uz 290 000 euro);
 3. precizēja Komisijas Glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu izņēmuma elastīguma noteikumu izmantošanu; kā arī vi) pagarināja termiņu, cik ilgi ir spēkā nenododamā riska valstu pielāgotais saraksts saistībā ar īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu (STEC), vēl par 3 mēnešiem (no 2021. gada 31. decembra līdz 2022. gada 31. martam).

Ieviešot atbalsta pasākumu saskaņā ar Pagaidu regulējumu, gatavojot komercdarbības atbalsta paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā, nepieciešams izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto paziņojuma veidlapas paraugu:

PIEKTIE GROZĪJUMI UN KONSOLIDĒTĀ PAGAIDU REGULĒJUMA VERSIJA

Eiropas Komisija 2021.gada 28.janvārī ir pieņēmusi piekto grozījumu 2020. gada 19. martā pieņemtajā Pagaidu regulējumā. Šo grozījumu mērķis ir līdz 2021. gada 31. decembrim pagarināt pagaidu regulējumā izklāstīto pasākumu termiņu, pielāgot atbalsta maksimālo apjomu dažiem pasākumiem, lai novērstu pašreizējās krīzes ieilgušās ekonomiskās sekas, un precizēt un grozīt to konkrētu pagaidu valsts atbalsta pasākumu nosacījumus, kurus Komisija uzskata par saderīgiem ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu. Šo grozījumu mērķis ir arī grozīt nododamo risku valstu sarakstu, kas iekļauts pielikumā Komisijas Paziņojumam dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai.

CETURTIE GROZĪJUMI

Eiropas Komisija 2020.gada 13.oktobrī pieņēma ceturtos grozījumus Pagaidu regulējumā. Ar ceturtajiem grozījumiem tika pagarināts Pagaidu regulējuma darbības termiņš līdz 2021. gada 30. jūnijam un attiecībā uz 3.11. iedaļu līdz 2021. gada 30. septembrim, apzināti papildu pagaidu valsts atbalsta pasākumi (atbalsts nesegtu pastāvīgo izmaksu atbalsta veidā) un precizēti un grozīti to konkrēto pagaidu valsts atbalsta pasākumu nosacījumi, kurus Eiropas Komisija uzskata par saderīgiem ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Līdz ar šo Pagaidu regulējumu tika arī grozīts nododamo risku valstu saraksts, kas iekļauts Pielikumā Komisijas Paziņojumam dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai, un piemērojams līdz 2021.gada 30.jūnijam.

TREŠIE GROZĪJUMI

Eiropas Komisija 2020.gada 29.jūnijā pieņēma trešos grozījumus Pagaidu regulējumā. Minētais grozījums dod iespēju dalībvalstīm: 1) atbalstīt noteiktus mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus, tostarp jaunizveidotus uzņēmumus, kuri jau bija nonākuši grūtībās pirms 2019. gada 31. decembra, un 2) skar izmaiņas attiecībā uz nosacījumiem, kas rekapitalizācijas pasākumos.

OTRIE GROZĪJUMI

Eiropas Komisija 2020.gada 8.maijā pieņēma otros grozījumus Pagaidu regulējumā. Minētais grozījums papildina Pagaidu regulējuma un pašreizējo valsts atbalsta noteikumu aptverto pasākumu veidus, nosakot kritērijus, uz kuru pamata dalībvalstis var veikt rekapitalizācijas un subordinēto aizdevumu pasākumus attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir saskārušies ar grūtībām Covid19 ietekmē, vienlaikus aizsargājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienībā.

PIRMIE GROZĪJUMI

Eiropas Komisija 2020.gada 3.aprīlī pieņēma grozījumus, ar kuriem grozīja 2020. gada 19. martā pieņemto Pagaidu regulējumu, lai ļautu dalībvalstīm paātrināt ar Covid19 saistīto produktu izpēti, testēšanu un ražošanu, aizsargātu darba vietas un turpinātu atbalstīt ekonomiku koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā (turpmāk – Grozījumi Pagaidu regulējumā)

SĀKOTNĒJĀ REDAKCIJA Pagaidu regulējumam:

Pagaidu regulējums komercdarbības atbalsta pasākumiem latviešu valodā (19.03.2020.)
 

PRAKTISKI PADOMI ATBALSTA PROGRAMMU IZSTRĀDĀTĀJIEM:

 1. Ja Jūsu institūcija plāno izstrādāt un ieviest komercdarbības atbalsta pasākumus, lai novērstu Covid19 izraisīto kaitējumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk vērsties Finanšu ministrijā, lai operatīvi nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu un saskaņojuma saņemšanu no Eiropas Komisijas.
 2. Lūdzam vērsties Zemkopības ministrijā kā atbildīgajā nozares ministrijā, ja plānotie pasākumi skar atbalstu darbībām ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, kā arī zvejniecības, akvakultūras un mežsaimniecības nozarē.
 3. Papildus Eiropas Komisija 2020.gada 13.maijā ir izstrādājusi Komisijas Ieteikumu (ES) 2020/648 par vaučeriem, ko pasažieriem un ceļotājiem piedāvā kā alternatīvu atlīdzinājumam par atceltiem kompleksajiem ceļojumiem un transporta pakalpojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju (turpmāk – Komisijas ieteikums). Šajā Komisijas ieteikumā ir ietverta informācija un nosacījumi komercdarbības atbalsta pasākumu ieviešanai attiecībā uz vaučeriem, ko pasažieriem un ceļotājiem piedāvā kā alternatīvu atlīdzinājumam par atceltiem kompleksajiem ceļojumiem un transporta pakalpojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107(3)(b) pantu.
 1. Ja Jūsu institūcija plāno atbalsta pasākumu ieviest zem Līguma par Eiropas Savienības darbību 107 (2)(b)punkta – ārkārtēji notikumi, paziņojuma iesniegšanai Eiropas Komisijā, nepieciešams izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto veidlapu un ietvert tajā Eiropas Komisijas prasīto informāciju:
 1. Eiropas Komisijas dokuments, kurā sniegts neizsmeļošs kopsavilkums par Eiropas Komisijas praksi garantijas prēmiju modulācijā atkarībā no garantiju seguma, garantijas ilguma un vienotas garantiju prēmijas likmes izmantošanas saskaņā ar Pagaidu regulējuma 25.punkta b)apakšpunktu . Šajā dokumentā norādītās vērtības ir orientējošas un tiek sniegtas informatīviem nolūkiem.
 2. Papildus informācija par valsts atbalsta nosacījumiem un COVID19 ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.
 3. Ja Jūsu institūcija plāno piešķirt de minimis atbalstu, lai novērstu Covid19 izraisīto kaitējumu, lūdzam iepazīties ar informāciju par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

Ja Jūsu institūcija plāno piešķirt de minimis atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 11. punktu, lūdzam iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavotajām vienkāršotajām vadlīnijām de minimis atbalsta sniedzējiem.

Ja Jūsu institūcija plāno piešķirt de minimis atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14.jūlija noteikumu Nr.  453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 12. punktu, lūdzam iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavotajām vienkāršotajām vadlīnijām de minimis atbalsta sniedzējiem.