AFCOS (no angļu val. Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) izveides mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).

OLAF Regulas Nr.883/2013 3.panta 4.punkts ietver prasību, ka dalībvalsts šīs regulas vajadzībām norīko dienestu (AFCOS), lai atvieglotu efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar OLAF. Līdz ar to visas dalībvalstis 2014.gada beigās bija izveidojušas savus AFCOS.

Latvijā par kontaktiestādi sadarbībai ar OLAF ir noteikta Finanšu ministrija un saskaņā ar ministrijas reglamentu Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments pilda AFCOS funkcijas.

 

AFCOS uzdevumi: 

  1. nodrošināt AFCOS padomes sekretariāta funkcijas, tai skaitā, organizēt padomes sēdes, sagatavot sēdes darba kārtību,  protokolu un citus padomes sēdēs izskatāmos dokumentus;
  2. koordinēt informācijas iesniegšanu EK Līguma par ES darbību 325.panta 5.punktā minētā ziņojuma sagatavošanai;
  3. pēc saskaņošanas ar AFCOS padomi, reizi gadā ziņot MK par neatbilstībām ES finanšu instrumentu ietvaros un veiktajiem ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem;
  4. konsultējoties ar AFCOS padomi, izvērtēt OLAF pieprasījumus un koordinēt sadarbību un informācijas apmaiņu ar OLAF;
  5. piedalities ES dalībvalstu AFCOS sanāksmēs, kā arī citās OLAF/EK organizētajās sanāksmēs un darba grupās ES finanšu interešu aizsardzības jomā;
  6. sadarbībā ar AFCOS padomi nodrošināt atzinumu gatavošanu par EK dienestu izstrādātajiem dokumentu projektiem, gatavo kopējo Latvijas atzinumu iesniegšanai EK un citās ārvalstu institūcijās, kā arī gatavo nacionālo pozīciju ES Padomes Krāpšanas apkarošanas darba grupas sēdēs izskatāmajiem jautājumiem krāpšanas apkarošanas jomā;
  7. uzturēt regulāru un ciešu sadarbību ar ES institūcijām un citām dalībvalstīm, tajā skaitā aktīvi piedaloties citu dalībvalstu sanāksmēs un pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī nodrošināt OLAF pārstāvju un citu dalībvalstu ekspertu vizītes  Latvijā;
  8. nodrošināt sabiedrībai informāciju par AFCOS/OLAF un par iespējām ziņot, kad ir radušās aizdomas par krāpšanu un korupciju, uzturot un regulāri atjaunojot informāciju www.atkrapies.lv;
  9. pieņemt un izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un nepieciešamības gadījumā sazināties ar kompetentajām iestādēm par iespējamiem pārkāpumiem ES finanšu interešu jomā, kā arī organizēt AFCOS darba grupas konkrētu gadījumu izskatīšanai, ja nepieciešams.