Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 32.punktu publiskās un privātās partnerības (PPP) līguma līgumcena ir kopējā samaksa par PPP līguma izpildi (neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli). Tas attiecas arī uz finanšu līdzekļu kopējo apjomu (neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli), ko privātais partneris iegūtu, īstenojot tiesības un pienākumus, kas izriet no PPP līguma un kas var ietvert arī galalietotāja maksājumus.

Līdz ar to līgumcena nav cena, ko publiskais partneris ir gatavs maksāt, lai īstenotu attiecīgo līgumu, bet gan cena, ko iegūst privātais partneris, īstenojot konkrēto līgumu.

Paredzamo līgumcenu nosaka vienlaikus ar finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu un atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma 13.pantā noteiktajam:

  1. Partnerības iepirkuma līgumiem paredzamo līgumcenu nosaka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
  2. Koncesijas līgumiem paredzamo līgumcenu nosaka kā publiskā partnera plānoto kopējo samaksu par koncesijas līguma izpildi. Būvdarbu koncesijas līguma paredzamā līgumcena ietver arī to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešami būvdarbu koncesijas līguma izpildei un ko publiskais partneris paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt privātajam partnerim.

Publiskais partneris, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju, jebkurus PPP līguma papildinājumus un jebkurus trešo personu maksājumus, kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja PPP procedūras pretendentiem paredz izmaksāt godalgas vai maksājumus.

Nav atļauts sadalīt daļās PPP projektus, lai izvairītos no PPP procedūras vai attiecīgo PPP procedūras nosacījumu piemērošanas. Tāpat paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto PPP procedūru vai attiecīgo PPP nosacījumu nepiemērošanu.