Galvenie tiesību aktu veidi, kas regulē grāmatvedības jomu Eiropas Savienībā (ES) ir direktīvas un regulas. Svarīgākie tiesību akti grāmatvedības jomā ir:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES ( 2013. gada 26. jūnijs ) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (dokuments attiecas uz EEZ).
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.
    Starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standarti ES tiek pārņemti ar Eiropas Komisijas regulām, kas groza šo galveno regulu. Eiropas Komisija, pirms regulu pieņemšanas, konsultējas ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu (EFRAG) un Eiropas Komisijas Grāmatvedību regulējošo komiteju (ARC).

Vairāk informācijas par tiesību aktu izstrādes procesu ir iespējams apskatīt šeit. Savukārt sarakstu ar ES pārņemtiem starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem var apskatīt sadaļā Starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standarti ES

 

Aktualitātes grāmatvedības jomā ES

 

Jautājuma izskatīšanas stadija

Pieejamie informācijas avoti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles

Priekšlikums tiek izskatīts Eiropas Parlamentā un ES Padomē

Vairāk informācijas par priekšlikuma izskatīšanas gaitu var atrast šeit.

Eiropas Komisijas priekšlikuma ietekmes novērtējuma kopsavilkumu (latviešu valodā) var apskatīt šeit.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 258/2014, ar ko izveido Savienības programmu, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam

Priekšlikums ir atbalstīts ES Padomē pirmajā lasījumā

Vairāk informācijas par priekšlikuma izskatīšanas gaitu var atrast šeit.

Eiropas Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu (latviešu valodā) var apskatīt šeit.

 

7. SGS Naudas plūsmas pārskati grozījumi (amendments to IAS 7 Statements of Cash Flows)

2016. gada 29. janvārī Starptautisko grāmatvedības standartu padome publiskoja standarta grozījumus.

Eiropas Komisija izvērtē standarta grozījumus pirms pārņemšanas ES.

Vairāk informācijas var atrast Starptautisko grāmatvedības standartu padomes mājaslapā un EFRAG mājaslapā.

4. SFPS Apdrošināšanas līgumi grozījumi (amendments to IFRS 4 Insurance Contracts)

2016. gada 12. septembrī Starptautisko grāmatvedības standartu padome publiskoja standarta grozījumus.

Eiropas Komisija izvērtē standarta grozījumus pirms pārņemšanas ES.

Vairāk informācijas var atrast Starptautisko grāmatvedības standartu padomes mājaslapā un EFRAG mājaslapā.

16. SFPS Noma (IFRS 16 Leases)

2016. gada 13. janvārī Starptautisko grāmatvedības standartu padome publiskoja standartu.

Eiropas Komisija izvērtē standartu pirms pārņemšanas ES.

Vairāk informācijas var atrast Starptautisko grāmatvedības standartu padomes mājaslapā un EFRAG mājaslapā.

17. SFPS Apdrošināšanas līgumi (IFRS 17 Insurance Contracts).

Starptautisko grāmatvedības standartu padome publiskoja jaunu starptautisko finanšu pārskatu standartu š. g. 18. maijā.

Vairāk informācijas var atrast Starptautisko grāmatvedības standartu padomes mājaslapā.