Galvenie tiesību aktu veidi, kas regulē grāmatvedības jomu Eiropas Savienībā (ES) ir direktīvas un regulas. Svarīgākie tiesību akti grāmatvedības jomā ir:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES ( 2013. gada 26. jūnijs ) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (dokuments attiecas uz EEZ).
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.
    Starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standarti ES tiek pārņemti ar Eiropas Komisijas regulām, kas groza šo galveno regulu. Eiropas Komisija, pirms regulu pieņemšanas, konsultējas ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu (EFRAG) un Eiropas Komisijas Grāmatvedību regulējošo komiteju (ARC).

Vairāk informācijas par tiesību aktu izstrādes procesu ir iespējams apskatīt šeit. Savukārt sarakstu ar ES pārņemtiem starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem var apskatīt sadaļā Starptautiskie grāmatvedības (finanšu pārskatu) standarti ES

 

Aktualitātes grāmatvedības jomā ES

 

Jautājuma izskatīšanas stadija

Pieejamie informācijas avoti

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2021/2101
(2021. gada 24. novembris),
ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic
konkrēti uzņēmumi un filiāles

Direktīva ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021. gada 1.decembrī un stājās spēkā 2021.gada 21. decembrī.

Direktīva latviešu valodā ir pieejama šeit.  

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2022/2464 (2022. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES

Direktīva ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022. gada 16.decembrī un stājās spēkā 2023.gada 5. janvārī.

Direktīva latviešu valodā ir pieejama šeit.