Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem zvērināta revidenta profesija ir reglamentēta. Profesijas reglamentāciju nosaka Revīzijas pakalpojumu likums, likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un izrietošie Ministru kabineta noteikumi.

Zvērināta revidenta profesionālo darbību ir tiesīgi veikt  sertificēti zvērināti revidenti un licencētas zvērinātu revidentu komercsabiedrības.

Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicē savā tīmekļvietnē informāciju par minēto zvērinātu revidentu komercsabiedrību vai zvērinātu revidentu praksi (atklātības ziņojums).

Zvērinātu revidentu sertificēšanu un zvērinātu komercsabiedrību licencēšanu veic LZRA.

LZRA kārto Zvērinātu revidentu reģistru,  Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru un Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. Minēto reģistru informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama LZRA tīmekļvietnē.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principa ir apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības. LZRA īsteno zvērinātu revidentu profesionālo pašpārvaldi, kuras ietvaros nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību, kā arī veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

LZRA reizi gadā informē sabiedrību par savu darbību, arī par zvērinātiem revidentiem piemērotajiem disciplinārsodiem, ciktāl to neierobežo likums. Minēto informāciju LZRA ievieto savā tīmekļvietnē, kā arī nosūta Finanšu ministrijai.

 

LZRA un Finanšu ministrija

Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu komercsabiedrību licencēšanu un citiem Revīzijas pakalpojumu likumā LZRA deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem, LZRA atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā. LZRA tiesību aktus, kas reglamentē zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citu Revīzijas pakalpojumu likumā LZRA deleģēto uzdevumu izpildi, LZRA apstiprina pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju.”;