Elektroenerģijas nodokļa likme, EUR

Elektroenerģijai, par megavatstundu 

1.01

 

Elektroenerģijas nodokļa piemērošana

Elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem, kā arī elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā tika atcelti elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumi no 2017.gada 1.janvāra.

No nodokļa atbrīvota elektroenerģija, kuru izmanto mājsaimniecību lietotāji (iedzīvotāji), kā arī elektroenerģija, kas tiek izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem.

Savukārt elektroenerģijai, kuru piegādā komersantiem ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, piemēro nodokļa atvieglojumu un nodokli aprēķina pēc likmes - 0 latu par megavatstundu.

Elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir personas, kuras saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu var nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību un ir noslēgušas līgumus vai citādi vienojušās par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu), kā arī autonomie ražotāji, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, un elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Nodokļa maksātājām ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroenerģijas nodokļa deklarācija.

Nodoklis elektroenerģijai Latvijā ir ieviests atbilstoši Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasībām. ES direktīvu pieņēma vēl 2003.gadā, t.i., pirms Latvijas iestāšanās ES. Pirms iestāšanās ES Latvija panāca pārejas periodus direktīvas piemērošanai, un Latvijai piešķirtie pārejas periodi arī tika ietverti ES direktīvā, un tie paredz, ka Latvija piemēro nodokli ar 2007.gada 1.janvāri.