ES finansēto Twinning projektu pamatideja ir palīdzēt stiprināt ENI (European Neighbourhood Instrument) un IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) valstu valsts pārvaldes institūciju administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Twinning projektu galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Twinning projektu sagatavošana, ieviešana un uzraudzība notiek atbilstoši EK Twinning projektu rokasgrāmatā (Twinning Manual Revision 2022) izstrādātajām prasībām.

Twinning projekti iedalās Twinning (mērķsadarbības) un Twinning Light (neliela apjoma mērķsadarbības) projektos:

  • Twinning projekti paredzēti lielāka mēroga valsts prioritāro, administratīvo un likumdošanas jautājumu risināšanai un to ieviešanas laiks ir vismaz 12 mēneši;
  • Twinning Light ir nelieli projekti, kas vērsti uz konkrētu un specifisku problēmu risināšanu un to garums nepārsniedz 8 mēnešus.

Pēc Latvijas iestāšanās ES, arī Latvijas valsts pārvaldes institūcijām ir iespēja piedalīties Twinning un Twinning Light projektu ieviešanā kā sadarbības partneriem. Šo procesu regulē 2009. gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.1161 "Par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī un projekta finansējuma plānošanu un uzskaiti"