Statuss:
Noslēdzies

attels

 

Projekta mērķis

Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk-ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes kvalitatīvu un efektīvu ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas nodrošināšana

Projekta ieguvumi

 • kvalitatīva ES fondu vadība, kontrole, uzraudzība un izvērtēšana Latvijā;
 • operatīvi un kvalitatīvi pārstāvētas Latvijas intereses ES institūcijās un nodrošināta sadarbība ar citām ES dalībvalstīm;
 • paaugstināts zināšanu un prasmju līmenis par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu administrēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, kā arī citiem FM darbiniekiem, kas tieši vai netieši ir iesaistīti ES fondu administrēšanā;
 • kvalitatīvi nodrošināta ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadības informācijas sistēmas 2007-2013.gadam (turpmāk – ES fondu VIS) un datu analīzes rīka darbība, tehniskās infrastruktūras uzturēšanas un drošības prasību nodrošināšana ES fondu 2007-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības un slēgšanas procesa atbalstam;
 • stratēģiskā vadības nodrošināšana Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam (turpmāk  – KP VIS) izveidei un attīstībai atbilstoši jaunām definētām biznesa prasībām;
 • KP VIS tehniskās infrastruktūras uzturēšana, nepārtrauktas pieejamības un drošības prasību nodrošināšana;
 • nodrošināta Kohēzijas politika Latvijā.

Projekta atbalstāmās darbības:

 • ES fondu administrēšana;
 • ES fondu uzraudzība;
 • ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības un slēgšanas procesa nodrošināšana;
 • Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 • ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana;
 • ES fondu plānošana;
 • KP VIS izveides un attīstīšanas stratēģiskā vadība, sasaistes ar citiem reģistriem izveides un uzturēšanas nodrošināšana, drošības pasākumu un tehniskās infrastruktūras darbības nodrošināšana;
 • ES finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

Projekta termiņš un finansējums

Projekta termiņš ir no 2016. gada 1.janvāra līdz 2018. gada 31.decembrim, projekta  kopējā summa – 6 950 00,00 eiro (Kohēzijas fonda finansējums).