Kas ir komercdarbības (valsts) atbalsts?

Komercdarbības atbalsts ir jebkura priekšrocība, ko valsts, pašvaldība vai citas publiskās iestādes selektīvi piešķir no valsts vai pašvaldības resursiem jebkuram saimnieciskās darbības veicējam (uzņēmumam), ja šis atbalsts potenciāli varētu izkropļot konkurenci vai tam būtu ietekme uz tirdzniecību Eiropas Savienībā. Komercdarbības atbalsta definīcija ir ļoti plaša, jo “priekšrocība” var izpausties dažādos veidos.

Komercdarbības atbalsts un tā kontrole ir viena no jomām, kas noteikta Eiropas Savienības pamatlīgumā. Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punkts, kas tālāk interpretēts Eiropas Savienības tiesu judikatūrā, definē kritērijus, kuriem izpildoties, valsts īstenots pasākums kvalificējas kā komercdarbības atbalsts. Un tikai tādi valsts īstenoti pasākumi, kuri vienlaicīgi izpilda visus Līguma 107.panta 1.punkta nosacījumus, ir pakļauti komercdarbības atbalsta kontrolei. Un komercdarbības atbalstu iespējams tiem piešķirt tikai, piemērojot atbilstošu komercdarbības atbalsta regulējumu. Komercdarbības atbalsta kontroles pienākums vienādi attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm (un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm).

Papildus informācija par komercdarbības atbalstu Eiropas Komisijas mājas lapā.

Ne viss finansējums no publiskajiem resursiem, ne viss valsts budžeta finansējums vai pašvaldības piešķirtais finansējums ir uzskatāms par komercdarbības (valsts) atbalstu. Lai kādu plānoto pasākumu saimnieciskās darbības veikšanai varētu kvalificēt kā komercdarbības atbalstu, vienlaikus jāizpildās šādiem četriem kritērijiem:

  1. Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem (valsts, pašvaldību vai Eiropas Savienības līdzekļiem).
  2. Atbalsta saņēmējs gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos.
  3. Realizētais pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura.
  4. Komercdarbības atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Noderīgi: Infografika Kā konstatēt komercdarbības atbalstu?”

Noderīgi: Detalizētākai izpratnei par to, kas ir komercdarbības atbalsts:

  • Eiropas Komisija izstrādājusi Valsts atbalsta jēdziena dokumentu, kas skaidro gadījumus, kad jāpiemēro valsts atbalsta regulējums. Informācija pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā. (Ņemot vērā to, ka ES tiesu prakse attīstās, dokuments neaptver aktuālākās valsts atbalsta lietas.)
  • Finanšu ministrija ir izstrādājusi Valsts atbalsta vadlīnijas. Informācija pieejama šeit sadaļā “Skaidrojoša informācija

 

Kuras institūcijas Latvijā atbild par komercdarbības atbalsta kontroles jautājumiem?

  • Par komercdarbības atbalsta kontroles politiku nacionālā līmenī atbild Finanšu ministrija un Zemkopības ministrija. Zemkopības ministrijas kompetence komercdarbības atbalsta kontroles jomā aptver tos gadījumus, kad atbalsts tiek plānots darbībām zvejniecības, akvakultūras, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajam
  • Finanšu ministrijas kompetence komercdarbības atbalsta kontroles jomā aptver visas pārējās nozares, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajam.