Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai

Saskaņā ar Revīzijas pakapājumu likumu sabiedriskas nozīmes struktūra ir finanšu institūcija (kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

 

Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes (Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās

SNS Revīzijas reforma