Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”

5.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pasākumi

Ministru kabineta lēmums

4.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

5.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

6.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

7.pielikums  “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

8.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

9.pielikums “Dotācijas sadalījums pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim”

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” izstrādes procesā”

2.pielikums “Potenciālo ietaupījumu sadalījums pa resoriem, ieviešot finansiāli novērtētos priekšlikumus valsts IKT pārvaldības optimizācijai”

3.pielikums “Informācija par uzdevumu izpildi darbības plānam valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”

Ministru kabineta lēmums

6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

7.Pielikums

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"

8.Pielikums

9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

9.Pielikums

10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

10.Pielikums

  • Valsts budžeta likuma paskaidrojumi

1.1. Ārējā ekonomiskā vide

1.2. Latvijas tautsaimniecības attīastība

1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES

1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

1.5. Jūtīguma analīze

1.6. Makroekonomisko prognožu izvērtējums un salīdzinājums ar EK prognozēm

2.1. Fiskālā politika un vidēja termiņa budžeta mērķi

2.2. Vispārējās valdības budžeta struktūra

2.3. Vispārējās valdības budžeta bilance

2.4. Diskrecionāro politikas lēmumu ietekme uz publisko finanšu ilgtermiņa stabilitāti

2.5. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm

2.7. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes

3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi

3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

3.5. Ieņēmumu prognoze vidējam termiņam, tās salīdzinājums ar iepriekšējā vidēja termiņa budžeta ietvara likumā vidējam termiņam noteikto ieņēmumu prognozi

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides

4.2. Nodokļu parādi

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi

5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.3. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro
5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro
5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās kategorijās, euro

6.1. Valsts parāda vadības pamatprincipi un mērķi

6.2. Valsts parāda attīstības tendences 2018.-2021.gadā

6.3. Valsts parāda procentu izdevumu prognoze 2019.-2021.gadam

6.4. Valsts galvojumu saistības

6.5. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas

6.6. Valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību dzēšana

 

Jaunumi par #Budžets2019