Fiskālie dati un detalizēta saskaņošanas tabula tiek publicēta saskaņā ar Padomes Direktīvas 2011/85/ES (2011. gada 8. novembris) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām 2. nodaļas „Uzskaite un statistika” 3. panta otro punktu:

„2. Dalībvalstis nodrošina to, ka laicīgi un regulāri ir publiski pieejami fiskālie dati par visām vispārējās valdības apakšnozarēm, kā definēts Regulā (EK) Nr. 2223/96. Konkrēti, dalībvalstis publicē:

a) fiskālos datus, kas balstīti uz skaidru naudu (vai ekvivalentus skaitļus no publiskās uzskaites, ja uz skaidru naudu balstīti dati nav pieejami), ar šādiem intervāliem:

  • reizi mēnesī par centrālo valdību, pavalsts valdību un sociālā nodrošinājuma apakšnozarēm līdz nākamā mēneša beigām, un
  • reizi ceturksnī par vietējās valdības apakšnozari līdz nākamā ceturkšņa beigām;

b) detalizētu saskaņošanas tabulu, kurā parādīta metodoloģija pārejai no datiem, kas balstīti uz skaidru naudu (vai ekvivalentiem skaitļiem no publiskās uzskaites, ja uz skaidru naudu balstīti dati nav pieejami), uz datiem, kas balstīti uz EKS standartiem

Mēneša un ceturkšņu fiskālie dati

Potenciālās saistības tiek publicētas saskaņā ar direktīvas 6. nodaļas "Vispārējās valdības finanšu pārredzamība un budžeta struktūru visapatveroša joma" 14. panta 3. punktu:

"3. Par visām vispārējās valdības apakšnozarēm dalībvalstis dara zināmu atklātībai informāciju par potenciālām saistībām, kam ir iespējama liela ietekme uz valsts budžetu, tostarp par valsts garantijām, problēmaizdevumiem un saistībām, kas izriet no valsts uzņēmumu darbības, norādot šādu iespējamo saistību apjomu. Dalībvalstis publicē arī informāciju par vispārējās valdības īpašumā esošām privāto un valsts uzņēmumu kapitāla daļām, kuru summas ir ekonomiski nozīmīgas."

Potenciālo saistību publicēšanas datumi ir šādi:

  • par vispārējās valdības sektora galvojumu datiem līdz kārtējā gada 31. oktobrim, veidojot laika rindu no 2010. gada;
  • par publisko kapitālsabiedrību saistībām līdz kārtējā gada 31. decembrim, veidojot laika rindu no 2012. gada;
  • par ārpusbilances publisko un privāto partnerību koriģēto vērtību līdz kārtējā gada 31. oktobrim, veidojot laika rindu no 2010.gada;
  • par ienākumus nenesošiem kredītiem līdz kārtējā gada 31. oktobrim, veidojot laika rindu no 2010. gada;
  • par vispārējās valdības sektora līdzdalību kapitālsabiedrību kapitālā, kuru vērtība ir ekonomiski nozīmīga, līdz kārtējā gada 31. decembrim, veidojot laika rindu no 2013. gada.

Vispārējās valdības sektora līdzdalības vērtība komercsabiedrību kapitālā

xlsx

Vispārējās valdības sektora ienākumus nenesoši kredīti

xlsx 

Vispārējās valdības sektora galvojumi

xlsx

Publisko kapitālsabiedrību saistības

xlsx

Ārpusbilances publisko un privāto partnerību koriģētā vērtība

xlsx

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu: fiskalie.dati@fm.gov.lv