Kā paziņot Finanšu ministrijai par pārkāpumu, kurā ir iesaistīts zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kas sniedz revīzijas pakalpojumu** sabiedriskas nozīmes struktūrai***?

To var darīt vienā no 2 veidiem:

  • pa pastu (Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919 ar norādi Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļai),
  • pa elektronisko pastu (revkom@fm.gov.lv ) aizpildot veidlapu.

 

Vai var iesniegt anonīmu ziņojumu?

Ja vēlas, tad ziņojuma iesniedzējs var palikt anonīms.

 

Pārkāpums – zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo akta (Revīzijas pakalpojumu likums) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās prasību neievērošana.

**  Revīzijas pakalpojums:

  • normatīvajos aktos noteiktā klienta gada pārskata, arī konsolidētā gada pārskata, pārbaude (revīzija) un revidenta ziņojuma sniegšana;
  • revīzijas uzdevuma veikšana pēc likumos noteiktā Komercreģistra iestādes, izmeklēšanas iestādes, prokurora, tiesneša vai tiesas uzaicinājuma likumos noteiktajos gadījumos;
  • valsts un pašvaldību institūciju finanšu revīzija un revīzijas pārskata sagatavošana, kā arī atzinuma sniegšana par saimnieciskā gada pārskatu;
  • citos normatīvajos aktos vai revīzijas pakalpojuma līgumā paredzēta revīzijas uzdevuma veikšana;
  •   normatīvajos aktos noteiktā klienta gada pārskata ierobežotā pārbaude un pārbaudes ziņojuma sniegšana.

*** Sabiedriskas nozīmes struktūra (revidenta klients) – finanšu institūcija (kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un/vai komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.