attēls

Plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam Valsts ieņēmumu dienests (VID) realizē projektu “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija”, kas sastāv no četriem īstenojamiem apakšprojektiem. Apakšprojekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” ietvaros Finanšu ministrija kā VID sadarbības partneris īsteno aktivitāti “De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde (turpmāk – aktivitāte).

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Plānots, ka elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrādes rezultātā nodokļu maksātājiem tiks atvieglota pieteikšanās komercdarbības atbalsta saņemšanai dažādu atbalsta programmu ietvaros (samazināts administratīvais slogs), mazinot valsts iestāžu resursu patēriņu atbalsta sniegšanai. Plānots, ka elektroniska de minimis atbalsta uzskaites sistēma ļaus nodrošināt efektīvāku piešķirtā de minimis atbalsta apmēra kontroli.

Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – De minimis noteikumi). Šie noteikumi nosaka elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu de minimis atbalsta uzskaitei, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis noteikumi stājās spēkā 2019.gada 1.jūnijā. Ar šo datumu sistēmas lietotāji var iegūt lietošanas tiesības. Elektroniskās de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana ir obligāta no 2019.gada 1.jūlija. Ar 2019.gada 1.jūliju spēku zaudēja visi Ministru kabineta noteikumi, kuri līdz tam noteica de minimis atbalsta piešķiršanas deklarāciju iesniegšanas kārtību. No 2022.gada 1.janvāra sistēmā jau būs pilni dati par atbalsta saņēmējiem trīs fiskālo gadu periodā piešķirto de minimis atbalstu, tādēļ pēc šī datuma atbalsta pretendentiem sistēmā nebūs jāievada un atbalsta sniedzējiem vairs nebūs jāpārbauda informācija par atbalsta pretendentam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu. Sākot ar 2020.gada 1.janvāri elektroniskās de minimis uzskaites sistēmā uzkrātie dati būs publiski pieejami.   

 

Projekta aktivitātes īstenošana (hronoloģiskā secībā):

 • 07.10.2016 VID (ar Finanšu ministriju kā sadarbības partneri) iesniedza projekta pieteikumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) 17.02.2017 CFLA apstiprināja projektu “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” . Finansējuma avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un valsts budžets. 13.03.2017  tika parakstīts līgums starp CFLA un VID par projekta “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” īstenošanu. Projekta īstenošanas ilgums ir 42 mēneši.
 • 06.04.2017 Finanšu ministrija rīkoja potenciālo elektroniskās sistēmas lietotāju viedokļu apzināšanas sanāksmi par plānotās sistēmas saturu un iespējām, lai tos ietvertu sistēmas tehniskajās specifikācijās.
 • Lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas kvalitatīvu pabeigšanu un sistēmas akcepttestēšanas veikšanu, organizēta tirgus izpēte un 21.08.2017 noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “PricewaterhouseCoopers” Nr.FM2017/51. 11.09.2017 pabeigts darbs pie pakalpojuma līguma 1.daļas. 15.02.2019 pabeigts darbs pie pakalpojuma līguma 2.daļas.
 • 29.09.2017 tika izsludināts atklāts konkurss “De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde un ieviešana, uzturēšana un izmaiņu veikšana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – FM2017/54 (DE MINIMIS IS)). 06.11.2017 notika iesniegto piedāvājumu atvēršana un tika uzsākta to vērtēšana, 02.01.2018 iepirkuma komisijai pieņemot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 31.01.2018 Finanšu ministrija noslēdza līgumu ar SIA “EUROSCREEN” par de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrādi un ieviešanu, uzturēšanu un izmaiņu veikšanu. 18.02.2019 parakstīta vienošanās pie līguma.
 • 27.09.2018 elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināti iepirkumi de minimis atbalsta uzskaites sistēmas drošības audita veikšanai un veiktspējas audita veikšanai. 03.10.2018 tika noskaidroti uzvarētāji; abos iepirkumos tas ir SIA “Corporate Solution”. 18.02.2019 saņemti sistēmas drošības audita un veiktspējas audita ziņojumi un ierosinājumi.
 • 30.01.2019 noslēdzās sistēmas akcepttestēšana un 08.03.2019 tika uzsākta sistēmas izmēģinājuma ekspluatācija (ilga vienu mēnesi).
 • 10.04.2019 parakstīts de minimis atbalsta uzskaites sistēmas nodošanas - pieņemšanas akts un turpinās parastas prioritātes kļūdu novēršana. Norit darbs pie vēsturisko datu importa sistēmā un tās sagatavošanas lietošanai.
 • De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir reģistrēta Valsts informācijas sistēmu reģistrā.
 • Ar 01.06.2019 uzsākta lietotāju tiesību piešķiršana atbalsta sniedzēju lietotājiem de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, saskaņā ar De minimis noteikumiem.
 • Ar 01.07.2019. uzsākta de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietošana.
 • Ar 01.07.2019. Finanšu ministrijas mājas lapā publicēta informācija par de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietošanu.Tā tiek atjaunota pēc nepieciešamības.
 • 05.12.2019. Finanšu ministrija organizēja konferenci “Izaicinājumi un pieredze, nodrošinot de minimis atbalsta uzskaiti Latvijā”, lai informētu atbalsta sniedzējus par to, kāpēc ir svarīgi ievērot de minimis atbalsta nosacījumus, diskutētu par de minimis atbalsta sniedzēju pirmo pieredzi darbā ar de minimis atbalsta uzskaites sistēmu un sistēmas tālāku attīstību. Atbalsta sniedzēji atzinīgi novērtēja Finanšu ministrijas izstrādāto elektronisko sistēmu, kas atvieglo de minimis atbalsta saņēmēju un atbalsta sniedzēju ikdienu.
 • 20.12.2019.: de minimis atbalsta uzskaites sistēmā reģistrētie dati par komercsabiedrībām kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu ir publiski pieejami atvērto datu portālā un Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.
 • 20.12.2019.: Finanšu ministrijas mājas lapā ir iespējams izmantot meklētāja iespējas, lai atlasītu informāciju par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados atbilstoši atlases kritērijiem. Informācija tiek atjaunota vienu reizi diennaktī, attiecīgi, tiek atspoguļota informācija par piešķirto de minimis atbalstu, kas reģistrēta Sistēmā līdz iepriekšējās dienas beigām. Meklētājs izstrādāts, lai nodrošinātu sistēmā reģistrētās informācijas publisku pieejamību (De minimis noteikumu 31.punkts).

Kontaktinformācija:

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietnieci Edīti Bērziņu (tel. +371 27852945, e-pasts: edite.berzina@fm.gov.lv) vai rakstiet deminimisis@fm.gov.lv.