Informācija par saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas lēmums, ir nosacījums, kas ietverts Eiropas Komisijas izstrādātajos aktos komercdarbības atbalsta saderīguma nodrošināšanai - Eiropas Komisijas izstrādātajās vadlīnijās, pamatnostādnēs un regulās. De minimis atbalsta regulās šāds nosacījums ietverts nav. Piešķirot atbalstu, saimnieciskās darbības veicējiem šis nosacījums tiek pārbaudīts uzņēmuma grupas līmenī.

Eiropas Komisija līdz šim nav pieņēmusi nevienu līdzekļu atgūšanas lēmumu attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem Latvijā, ar kuru atbalsts saimnieciskās darbības veicējam būtu atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar ES iekšējo tirgu.

Ja šādu lēmumu Eiropas Komisija pieņemtu, par to tiktu informēts gan šāda atbalsta sniedzējs, gan saņēmējs, gan arī informācija ievietota šajā mājaslapas sadaļā.

Šajā sadaļā informācija tiek sniegta par Eiropas Komisijas lēmumiem tikai attiecībā uz Latvijā piešķirto atbalstu.