Kopš 2014. gada Latvija kā euro zonas dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijai Stabilitātes programmu līdzšinējās Konverģences programmas vietā. Latvijas Stabilitātes programma ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas raksturo Latvijas fiskālo politiku un tiek sagatavots, vadoties pēc Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas nosacījumiem un vadlīnijām. Stabilitātes programma ir vērsta uz stingras un ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanu un makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu.

2022. gada 3. novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžeta un finanšu vadību  (turpmāk – LBFV), kur 28. pants paredz, ka turpmāk Latvijas Stabilitātes programma tiek ne tikai iesniegta Saeimai, bet Finanšu ministrs Saeimas sēdē ziņo par Latvijas Stabilitātes programmu, ziņojumā ietverot informāciju par makroekonomiskās attīstības scenāriju, fiskālās politikas stratēģiju un fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem, kā arī par iespējamiem valsts budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem.

Tas stiprinās Stabilitātes programmas lomu un tiks veicināta politiska diskusija likumdevēja līmenī par fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem un virzieniem, tostarp vispārējās valdības un tās apakšsektoru līmenī, iespējams, diskusijā iesaistot arī citas kompetentās iestādes.