Par valsts atbalstu

Valsts atbalsta vadlīnijas

Infografika "Kā konstatēt komercdarbības atbalstu?"

Par de minimis atbalsta regulējumu

Rokasgrāmata de minimis atbalsta piešķiršanai (aktualizēts 2022. gada jūnijā)

Biežāk uzdotie jautājumi par vienu vienotu uzņēmumu

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par de minimis atbalstu

1.pielikums "Piemērs par vienu vienotu uzņēmumu" 

2.pielikums "Piemērs par kumulāciju" 

3.pielikums "Piemēri par subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanu aizdevumiem un nodokļu atvieglojumiem"

Par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem

Metodoloģisks palīgmateriāls - komercdarbības atbalsta kontroles regulējums vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu jomā

Pārbaudes lapa, vai pasākums kvalificējas kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums, un ievēroti kritēriji VTNP lēmum

Skaidrojums par komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu jomā

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) kompensācijas noteikšanas metodes

Noderīgi materiāli atbalsta sniedzējiem

Palīgmateriāls nesaderīga un nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanai (29.08.2023.)

Skaidrojumi atbalstam sporta, kultūras un izglītības jomā (26.01.2022.)

Nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas summas aprēķināšana

Skaidrojošs materiāls par PVN iekļaušanu atbalsta apmērā (05.05.2021.)

Nelikumīga (un nesaderīga) komercdarbības atbalsta atgūšana saimnieciskās (ekonomiskās) pēctecības gadījumā (27.04.2021.)

Skaidrojošs materiāls atbalsta pretendenta vērtēšanai atbilstoši grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (11.05.2021.)

AASA sistēmas lietotāja metodiskais materiāls pārredzamības prasību nodrošināšanai

Skaidrojošs materiāls par papildinošu saimniecisku darbību

Skaidrojošs materiāls par stimulējošo ietekmi

Skaidrojums jēdzieniem “brīvs no valsts atbalsta” un “atbalsta intensitāte" (17.07.2023)

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar nodokļu atvieglojumu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās

Biežāk uzdotie jautājumi par uzņēmumu un saimniecisku darbību

Latvijas institūciju uzdotie jautājumi Eiropas Komisijai un tās atbildes

NVO saimnieciskā darbība valsts atbalsta izpratnē (29.07.2021)

Norādes par labo praksi projektu izstrādei un pirms paziņojumu sagatavošanai svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs (IPCEI)

 

Ieskats Kopienas tiesību aktos par valsts atbalstu (Vademecum on State aid rules)

Rokasgrāmata par Kopienas noteikumiem valsts atbalstam MVU (Handbook on State aid rules for SMEs).

Lietu reģistrs Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta mājaslapā.

Eiropas Komisija ir publicējusi 13 valsts atbalsta orientēšanās veidlapas. Šīs orientēšanās veidlapas attiecas uz dažādiem ieguldījumu projektu veidiem saskaņā ar Komisijas 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas “Eiropas pamatiniciatīvām”. Tie ir tehniski dokumenti, kas paredzēti, lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt valsts plānus saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem. Orientēšanās veidlapas sniedz nozarei specifiskas norādes par to, kad:

  1. valsts atbalstu var nesniegt un tāpēc iepriekšēja paziņošana Komisijai nav nepieciešama;
  2. varētu sniegt valsts atbalstu, bet paziņošana nav nepieciešama, jo uz to attiecas grupu atbrīvojums; un
  3. varētu sniegt valsts atbalstu, un ir nepieciešams paziņojums, atsaucoties uz galvenajiem piemērojamajiem valsts atbalsta noteikumiem.

Orientēšanās veidlapas vajadzības gadījumā Eiropas Komisija atjauninās (pēdējo reizi Eiropas Komisija orientēšanās veidlapas atjaunināja 17.12.2021), tiklīdz būs labāks pārskats un izpratne par dalībvalstu atveseļošanas plānu saturu.

Pamatiniciatīva

Orientēšanās veidlapa

 Orientēšanās veidlapa angļu valodā (pdf)

ENERĢĒTIKAS UZLABOŠANA

Enerģētikas un ūdeņraža infrastruktūra

pdf 
03.07.2023.

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem, tostarp no atjaunojamiem avotiem iegūta ūdeņraža ražošana

pdf
03.07.2023.

Centralizētās siltumapgādes/dzesēšanas ražošanas un sadales infrastruktūra

pdf
03.07.2023.

RENOVĀCIJA

Ēku energoefektivitāte

pdf
03.07.2023.

UZLĀDE UN UZPILDE

Autotransporta līdzekļu elektriskās uzlādes stacijas un ūdeņraža uzpildes punkti

pdf
03.07.2023.

Bezemisiju un mazemisiju autotransporta līdzekļu iegāde

pdf
03.07.2023.

Citi mazemisiju transporta veidi

pdf
03.07.2023.

SAVIENOJUMI

Fiksēto un mobilo tīklu ar ļoti augstu veiktspēju, tostarp 5G un optiskās šķiedras, izveide, paplašināšana un izmantošana

pdf
03.07.2023.

MODERNIZĀCIJA

Valsts pārvaldes, tostarp veselības aprūpes, digitalizācija

pdf
03.07.2023.

MĒROGA PAPLAŠINĀŠANA

Ziņu mediju digitalizācija

pdf
03.07.2023.

Mākoņošanas iespējas pdf
03.07.2023.
Inovatīvi procesori un pusvadītāju tehnoloģijas pdf
03.07.2023

PĀRKVALIFIKĀCIJA UN PRASMJU PILNVEIDE

Izglītības un apmācības, tostarp digitālo un citu attiecīgo prasmju, uzlabošana

pdf
03.07.2023.

Praktiskās vadlīnijas. 03.02.2022

Eiropas Komisija ir izstrādājusi praktiskās vadlīnijas dalībvalstīm, lai ātri un efektīvi ar Eiropas Komisiju saskaņotu dalībvalstu atveseļošanas plānā iekļautos komercdarbības atbalsta pasākumus. 

Vēršam uzmanību, ka vadlīniju 2.pielikums satur “language waiver” formu, kuru nepieciešams pievienot (pirms)paziņojumam „State Aid Notification Interactive” jeb SANI2 sistēmā.

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par komercdarbības atbalsta regulējuma piemērošanu Jūsu plānotajiem Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna pasākumiem, informējam, ka ir iespējams vērsties arī pie dalībvalstu koordinatora Eiropas Komisijā (COMP-SA-LV@ec.europa.eu).

 Eiropas Komisija ir izstrādājusi darba dokumentus – analītiskās tabulas (2016-2017) valsts atbalsta noteikumu piemērošanai publiski finansētiem infrastruktūras projektiem.

Tajās ir sniegti norādījumi, lai noteiktu, vai infrastruktūras publiskais finansējums ietver valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta nozīmē un, ja tas tā ir, tam piemēro paziņošanas pienākumu saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu. Analītiskās tabulas sniedz  nozarei specifiskas norādes par to, kad:

  1. valsts atbalstu var nesniegt un tāpēc iepriekšēja paziņošana Komisijai nav nepieciešama;
  2. varētu sniegt valsts atbalstu, bet paziņošana nav nepieciešama, jo uz to attiecas grupu atbrīvojums; un
  3. varētu sniegt valsts atbalstu, un ir nepieciešams paziņojums, atsaucoties uz galvenajiem piemērojamajiem valsts atbalsta noteikumiem.

Pamatiniciatīva

Analītiskā tabula angļu valodā (pdf)

Vispārēja informācija par analītiskajām tabulām

pdf

PLATJOSLAS

pdf

PĒTĪJUMI

pdf

ENERĢIJA

pdf

ATKRITUMI

pdf

LIDOSTAS

pdf

OSTU INFRASTRUKTŪRA

pdf

KULTŪRA

pdf

CEĻI, TILTI, TUNEĻI, IEKŠĒJIE ŪDEŅI

pdf

ŪDENS INFRASTRUKTŪRA

pdf

SPORTA UN MULTIFUNKCIONĀLĀ INFRASTRUKTŪRA

pdf

DZELZCEĻŠ, METRO, VIETĒJAIS TRANSPORTS

pdf

Analītiskās tabulas pieejamas arī Eiropas Komisijas mājas lapā