#Budžets2024. Tavi nodokļi - Tava drošība.

Infografikas:

 

 

Dokumenti saistīti ar Likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam

Likums "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"

1. pielikums "Valsts konsolidētais budžets"

2.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi"

3.pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"

4.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"

5.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"

6.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus"

9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

11.pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"

12.pielikums "Veidlapa par vispārējās valdības sektorā iekļautās kapitālsabiedrības ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci aprēķinu"

Saturs

I. BUDŽETA IETVARS 2024., 2025. UN 2026. GADAM

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

2. Fiskālā politika

3. Ieņēmumu, nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas analīze

4. Valsts parāda, aizdevumu un galvojumu finansiālo saistību kopsavilkums

Budžeta ietvara I. nodaļas pielikumi

II. VALSTS BUDŽETS 2024. GADAM

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta izdevumu politikas izmaiņas, izdevumu pārskatīšanas un prioritāro pasākumu kopsavilkums
5.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu plānošana valsts budžetā

5.3. Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām kopsavilkums

5.3.pielikumi. Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām kopsavilkums

5.4. Valsts budžeta investīciju projektu finansēšana 2024. gadā

5.4.pielikumi. Likumā  “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”  plānotie izdevumi investīcijām

5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2025., 2026., 2027. gadam un turpmākajiem gadiem
6. Grozījumi tiesību aktos

Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

1. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

2. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

3. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

4. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

5.pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

6. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

Ministru kabineta lēmums

Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

1. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026.gadam"

2. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam"

3. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026.gadam"

4. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026.gadam"

5. pielikums informatīvajam ziņojumam "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026.gadam"

6. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam”

7. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam”

8. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam”

9. pielikums informatīvajam ziņojumam “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam”

Ministru kabineta lēmums

Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"