European Investment Bank

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir starptautiska finanšu institūcija, kas nodrošina finansējumu un speciālās zināšanas pārdomātiem un ilgtspējīgiem ieguldījumu projektiem Eiropā un ārpus tās. EIB galvenā prioritāte ir atbalsts izaugsmei un nodarbinātībai. Lai nodrošinātu maksimālu ietekmi, tā izsniedz aizdevumus ES politiku realizācijai. Lieliem projektiem EIB izsniedz finansējumu bez starpniekiem, bet maziem projektiem piesaista partnerbankas.

Eiropas Investīciju bankas mērķis ir veicināt ES dalībvalstu integrāciju, balansētu attīstību, kā arī ekonomisko un sociālo kohēziju. Izaugsme un nodarbinātība tiek veicināta šādās jomās: inovācija un prasmes, MVU, klimata politika un stratēģiska infrastruktūra visā ES.

EIB darbības ārpus Eiropas Savienības atspoguļo ES ārpolitikas principus. Banka aktīvi darbojas pirmspievienošanās valstīs, kā arī austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs.

EIB darbojas arī Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs, Āzijā un Latīņamerikā, kur tā finansē vietējā privātā sektora attīstību, sociālo un ekonomikas infrastruktūru un ar klimata pārmaiņām saistītus projektus.

 

Dibināta

Romas Līguma ietvaros 1958. gadā.

Galvenā mītne

Luksemburga, Luksemburga

Dalībnieki

27 Eiropas Savienības dalībvalstis

Pilnvarnieku valde

27 pilnvarnieki, katrs pārstāv vienu ES dalībvalsti. Tiekas vismaz reizi gadā – gada sanāksmē jūnijā. Pilnvarnieku valde ir bankas galvenā lēmējinstance, kas pilda šādas funkcijas:

  • nosaka un apstiprina kreditēšanas politikas vadlīnijas,
  • apstiprina bankas gada pārskatu un bilanci,
  • lemj par bankas finansētām darbībām ārpus ES,
  • apstiprina amatā un lemj par atalgojuma jautājumiem pārējo pārvaldes struktūru locekļiem.

Latvijas pārstāvis: pilnvarnieks – finanšu ministrs.

Direktoru valde

28 direktori, katrs pārstāv vienu ES dalībvalsti, un viens Eiropas Komisijas pārstāvis, 31 direktoru vietnieki, kā arī trīs eksperti un trīs ekspertu vietnieki. Direktoru valde veic šādas funkcijas:

  • pieņem lēmumus par aizdevumu un garantiju izsniegšanu un bankas aizņēmumu darbībām,
  • nodrošina bankas darbības atbilstību tās statūtiem un Pilnvarnieku valdes politiski apstiprinātajam vadlīnijām.

Latvijas pārstāvji: direktors – Finanšu ministrijas pārstāvis, direktora vietnieks – Finanšu ministrijas pārstāvis.

Vadības komiteja un prezidents

Prezidentu un astoņus viceprezidentus amatos apstiprina Pilnvarnieku valde uz sešu gadu termiņu.

Vadības komiteja sagatavo Direktoru valdes dokumentus un nodrošina lēmumu izpildi.

Vadība un darbinieki

EIB strādā vairāk kā  4000 darbinieku – gan Luksemburgā, gan pastāvīgajās pārstāvniecībās. EIB pastāvīgā pārstāvniecība Baltijas valstīs atrodas Viļņā.

Latvijas ieguldījumi

Kapitāla daļas: 0,1073476%

Apmaksātais kapitāls: EUR 23 821 198,59

Pieprasāmais kapitāls: EUR 267 076 094,00

Latvijas dalība Austrumu partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā (EPTATF)

 

 

 

 

Latvijas dalība EIB trasta fondā “Eiropas Savienība Ukrainai” (EU4U)

EPTATF mērķis ir palielināt EIB darbību kvalitāti un ietekmi uz attīstību Austrumu partnerības valstīs. EIB fondu izveidoja 2010. gada decembrī, reaģējot uz to, ka ir nepieciešams īpašs tehniskais konsultāciju atbalsts aizdevumu darbībām Austrumu partnerības valstīs – Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Latvija pievienojās2012. gadā

Latvijas ieguldījums: EUR 100 000,00 (2012.-2015.gadā)

 

EIB trasta fonds ( izveidots 2023.gadā) ir pagaidu mehānisms EIB atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainā kritiskās infrastruktūras atjaunošanai un ekonomikas stiprināšanā līdz būs pieejami Eiropas Savienības (ES) ilgtermiņa atbalsta pasākumi.

Latvijas ieguldījums: EUR 7 000 000

Latvijas saņemtā palīdzība

 No 1994. gada EIB ir nodrošinājusi līdzfinansējumu 53 projektiem Latvijā EUR 3,32 miljardu apmērā.

Nozīmīgākie sektori: kapitāla fondi, finanšu sektors, energoresursi, pašvaldību un vides infrastruktūra, transports, IKT u.c.

EIB internetā

Tīmekļa vietne

Twitter

Facebook

LinkedIn