ERAB vadības funkcijas veic bankas Pilnvarnieku valde, Izpilddirektoru valde un prezidents.

  
ERAB Pilnvarnieku valde ir galvenais vadības institūts, kurā dalībvalstu intereses pārstāv finanšu vai ekonomikas ministri. Pilnvarnieku kompetencē ir lēmumu pieņemšana par stratēģiski svarīgākajiem bankas darbības jautājumiem (jaunu dalībvalstu uzņemšana, pamatkapitāla palielināšana/samazināšana, pilnvaru deleģēšana sadarbībai ar citām starptautiskām organizācijām; statūtu grozīšana; bankas prezidenta, izpilddirektoru un viņu vietnieku iecelšana amatos).
Izpilddirektoru valde ir galvenais ERAB izpildvaras orgāns, kura kompetencē ir bankas darbības nodrošināšana. Valdes sastāvā ir 23 direktori, kurus ieceļ bankas dalībvalstis atbilstoši valstu grupu sadalījumam. Tiesības iecelt savu direktoru (pēc principa - atsevišķa direktoru amats katram lielākajam akcionāram) ir 11 Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un Eiropas Investīciju bankai.

Pilnvarnieku un Izpilddirektoru valžu kvoruma nodrošināšanai ir nepieciešamas 2/3 no kopējā balsu skaita.

Prezidentu ievēl Pilnvarnieku valde un tas ir oficiālais ERAB pārstāvis. Pašreizējais prezidents Sir Suma Chakrabarti tika ievēlēts 2012.gada 3.jūlijā.